Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/51/2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
NR SPRAWY: ZP/51/2013
na
dostawy armatury wodociągowej i jej osprzętu oraz elementów naprawczych
(CPV 421,441,444)
Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 


Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 218.382.600,00 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, web: www.pewik.gdynia.pl.
I.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
II.    Opis przedmiotu zamówienia: dostawy armatury wodociągowej i jej osprzętu oraz elementów naprawczych.
III.    Kryteria oceny ofert: cena – waga 90%, okres gwarancji – waga 10%.
IV.    PAKIET nr I: Hydranty podziemne i naziemne
1. Liczba ważnych ofert: 4.
2. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
VAG Armatura Polska Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 18, 02-078 Warszawa

3. Wartość umowy: 220 644,00 zł netto; 271 392,12zł brutto.
4. Data zawarcia umowy: 19.12.2013 r.
V.    PAKIET nr II: Zasuwy i obudowy do zasuw
1.    Liczba ważnych ofert: 2.
2.    Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
VAG Armatura Polska Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 18, 02-078 Warszawa

3.    Wartość umowy: 382 786,00 zł netto; 470 826,78 zł brutto.
4.    Data zawarcia umowy: 19.12.2013 r.
VI.    PAKIET nr III: Zawory kulowe przelotowe, zwrotne i czerpalne
1. Liczba ważnych ofert: 1.
2. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 46 ust. 1 lit. b) Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
VII.    PAKIET nr IV: Skrzynki hydrantowe i zasuwowe, pokrywy skrzynek hydrantowych i zasuwowych
1. Liczba ważnych ofert: 3.
2. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwo Wisła Armatura s.c., A. Kraszyna, D. Michalski
ul. Szyby Rycerskie 22k, 41-909 Bytom

3. Wartość umowy: 95 460,00 zł netto; 117 415,80 zł brutto.
4. Data zawarcia umowy: 19.12.2013 r.
VIII.    PAKIET nr V: Doszczelniacze, opaski do nawierceń i naprawcze, nasady rurowe, nasuwki
1. Liczba ważnych ofert: 1.
2. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
IGE Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 2, 58-250 Pieszyce

3. Wartość umowy: 164 424,40 zł netto; 202 242,01 zł brutto.
4. Data zawarcia umowy: 19.12.2013 r.
IX.    PAKIET nr VI: Kształtki żeliwne
1. Liczba ważnych ofert: 2.
2. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Talis Polska Sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 3, 41-600 Świętochłowice

3. Wartość umowy: 162 641,18 zł netto; 200 048,65 zł brutto.
4. Data zawarcia umowy: 19.12.2013 r.
VIII.    PAKIET nr VII: Łączniki UC, UD i kompensacyjne
1. Liczba ważnych ofert: 1.
2. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Talis Polska Sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 3, 41-600 Świętochłowice

3. Wartość umowy: 182 261,06 zł netto; 224 181,10 zł brutto.
4. Data zawarcia umowy: 19.12.2013 r.

                                         PROKURENT
                       DYREKTOR DS. EKSPLOATACJI
                             mgr inż. Wiesław Kujawski

20.01.2014 r.