Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/46/2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
NR SPRAWY: ZP/46/2013
na
Dostawę koagulantów
CPV 24312000-4Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 218.382.600,00 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, web: www.pewik.gdynia.pl.

I.Opis przedmiotu zamówienia:
PAKIET nr I: dostawa wodnego roztworu siarczanu żelaza III do strącania ścieków,
PAKIET nr II: dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu do likwidacji bakterii nitkowatych w osadzie czynnym.
II.Kryteria oceny ofert: cena – waga 100%.
III.PAKIET nr I: dostawa wodnego roztworu siarczanu żelaza III do strącania ścieków.
1.Liczba ważnych ofert: 1.
2.Cena oferty:  536.471,00 zł netto; 659.859,33 zł brutto.
3.Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
              KEMIPOL Sp. z o.o.
              ul. Kuźnicka 6
             72-010 Police
4.  Data zawarcia umowy: 13.12.2013 r.
5.Wartość umowy: 536.471,00 zł netto; 659.859,33 zł brutto.
IV.PAKIET nr II: dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu do likwidacji bakterii nitkowatych w osadzie czynnym.
1.  Liczba ważnych ofert: 1.
2. Cena oferty:  855.525,00 zł netto; 1.052.295,75 zł brutto.
3. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
               KEMIPOL Sp. z o.o.
               ul. Kuźnicka 6
               72-010 Police
4. Data zawarcia umowy: 13.12.2013 r.
5. Wartość umowy: 855.525,00 zł netto; 1.052.295,75 zł brutto
                                                                    
                                                                                               PROKURENT
                                                                             DYREKTOR DS.EKSPLOATACJI
                                                                                   mgr inż. Wiesław Kujawski

Data: 27.12.2013 r.