Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/46/2011

                                                                                                   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
                                                                                                                  NR SPRAWY: ZP/46/2011
                                                                                                                                         na
wymianę armatury z napędem pneumatycznym łącznie z instalacją pneumatyczną i układem sterowania i zasilania do obsługi pras komorowych ob. 209/1 GOŚ Dębogórze
CPV (4213, 3170, 5190)
Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 211 676 900 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266,                                               web: www.pewik.gdynia.pl.


I.    Opis przedmiotu zamówienia:
Wymiana armatury z napędem pneumatycznym łącznie z instalacją pneumatyczną i układem sterowania i zasilania do obsługi pras komorowych ob. 209/1 GOŚ Dębogórze.
II.    Kryteria oceny ofert: cena – waga  95%, okres gwarancji jakości – waga 5%.
III.    Liczba otrzymanych ofert: 2 (dwie).
          1.    Najniższa cena oferty:  234 135,00 zł netto; 287 986,05 zł brutto.
          2.    Najwyższa cena oferty: 189 000,00 zł netto; 232 470,00 zł brutto.
IV.    Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
                                                         Festo Sp. z o.o.
                                                         Janki, ul. Mszczonowska 7
                                                         05-090 Raszyn
V.    Data zawarcia umowy: 08.12.2011 r.
VI.    Wartość umowy: 189 000,00 zł netto; 232 470,00 zł brutto.
VII.    Gwarancja jakości: 48 miesięcy


                                                                                                                                                         PROKURENT

                                                                                                                                 DYREKTOR DS TECHNICZNYCH I ROZWOJU

                                                                                                                                                  mgr inż. Ryszard SeredynData: 30.12.2011 r.