Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/18/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NR SPRAWY ZP/18/2011
na:


Dostawy odczynników chemicznych

CPV 33696300-8Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 211.676.900,00  zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 58-6687311, fax. 58-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.

I.    Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb Laboratorium Ścieków Zamawiającego. Zamówienie zostało podzielone na cztery niżej wymienione pakiety:
Pakiet  I:     Odczynniki produkcji Merck,
Pakiet  II:    Odczynniki produkcji POCh,
Pakiet III:     Certyfikowane materiały odniesienia,
Pakiet IV:     Pozostałe odczynniki i testy.
II.    Kryteria oceny ofert: cena – waga 100%.
III.    Pakiet nr I: Odczynniki produkcji Merck.
              1.    Liczba ważnych ofert: 1.
              2.    Cena oferty:  116.271,32 zł netto; 143.013,75 zł brutto.
              3.    Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:   
                     MERCK Sp. z o.o.
                     Al. Jerozolimskie 178
                     02-486 Warszawa
               4.    Data zawarcia umowy: 07.06.2011 r.
               5.    Wartość umowy: 116.271,32 zł netto; 143.013,75 zł brutto.
IV.    Pakiet nr II: Odczynniki produkcji POCh.
               1.    Liczba ważnych ofert: 2.
               2.    Najniższa cena oferty:  33.424,71 zł netto; 41.112,40 zł brutto.
               3.    Najwyższa cena oferty: 43.065,03 zł netto; 52.969,99 zł brutto.
               4.    Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
                      Przedsiębiorstwo Handlowe ,,VINC’’ Andrzej Jurkiewicz
                      ul. Nowodworcowa 11/1
                     81-581 Gdynia
               5.    Data zawarcia umowy: 07.06.2011 r.
               6.    Wartość umowy: 33.424,71 zł netto; 41.112,40 zł brutto.
V.    Pakiet nr III: Certyfikowane materiały odniesienia.
               1.    Liczba ważnych ofert: 1.
               2.    Cena oferty:  20.083,57zł netto; 24.702,80 zł brutto.
               3.    Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
                      TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp. z o.o.
                      ul. Bociana 4a/49a
                     31-231 Kraków
              4.       Data zawarcia umowy: 07.06.2011 r.
              5.       Wartość umowy: 20.083,57 zł netto; 24.702,80 zł brutto.
VI.    Pakiet nr IV: Pozostałe odczynniki i testy.
              1.    Liczba ważnych ofert: 1.
              2.    Cena oferty:  111.691,74 zł netto; 137.380,84 zł brutto.
              3.    Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
                     LABART Sp. z o.o.
                     ul. Limbowa 5
                     80-175 Gdańsk
             4.     Data zawarcia umowy: 07.06.2011 r.
             5.     Wartość umowy: 111.691,74 zł netto; 137.380,84 zł brutto.


Data:  21.06.2011 r.                    

                                    PROKURENT
                    DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
                                     I ROZWOJU
                     mgr inż. Ryszard Seredyn