Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/46/2005

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Gdyni 81-311 Gdynia, województwo Pomorskie, powiat Gdynia, ul. Witomińska 21 REGON: 190563879 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa dwóch sztuk krat do przepompowni ścieków „Główna”w Gdyni ul. Energetyków 2 wraz z demontażem starych krat i montażem nowych krat oraz niezbędnymi drobnymi pracami budowlanymi w kanałach gdzie wykonywane będą prace instalacyjne. 3. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT): 200.000,00 słownie: dwieście tysięcy złotych 4. Ogłoszenie o postępowaniu nie było opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. Nie dopuszczono składania ofert częściowych. 6. Dane o ofertach: a. liczba złożonych ofert: I - 2, b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania:I - 1, 7. Ceny ofert a. cena najtańszej oferty uznanej za ważną (z VAT): I - 232.336,80, b. cena najdroższej oferty uznanej za ważną (z VAT):I - 232.336,80, 8. Umowę podpisano z wybranym Wykonawcą: I: a. firma EKO-CELKON Jerzy Nowakowski b. REGON 192205084 c. kod, miejscowość, województwo, powiat: 84-100 Puck d. ulica, nr domu, nr lokalu: Brudzewo 33 e. internet: e-mail: f. tel., faks: 058 673-22-83 Cena wybranej oferty (z VAT): 232.336,80 słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 80/100 w tym VAT: 41.896,80 słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 80/100