Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/64/2010

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

NR SPRAWY ZP/64/2010

Dostawa przedpłaconych kart płatniczych dla pracowników Zamawiającego.

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z dnia 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 209.904.800,00 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przedpłaconych kart płatniczych dla pracowników Zamawiającego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.5 unieważnione.

Gdynia 01.12.2010 r.