Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/60/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NR SPRAWY ZP/60/2010


na:
Dostawę 25% wody amoniakalnej
CPV 24413000-2

 


Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 211.676.900,00 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.

1.Liczba ważnych ofert: 2.
2.Najniższa cena oferty:  374.000,00 zł netto; 456.280,00 zł brutto.
3.Najwyższa cena oferty: 387.600,00 zł netto; 472.872,00 zł brutto.
4.Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
    P.P.H.U. ,,TOP-CHEM’’ S.J.
    Janusz Hosa Zbigniew Kosmalski
    Kruszyn 100
    87-853 Kruszyn
5.Data zawarcia umowy: 30.12.2010 r.
6.Wartość umowy: 374.000,00 zł netto; 456.280,00 zł brutto.


                                                                                             podpisał
                                                                                             Prezes Zarządu
                                                                                             mgr Henryk Tomaszewski
 

 

Data: 13.01.2011 r.