Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/40/2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NR SPRAWY ZP/40/2008

Dostawa trójfazowego transformatora rozdzielczego SN.

Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,
ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 191.222.100 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa trójfazowego transformatora rozdzielczego SN.
2.Kryteria oceny ofert: cena – waga  70%, okres gwarancji jakości – 20%, termin realiazcji – 10%.
3.Liczba ofert otrzymanych w wymaganym terminie: 2 (dwie).
4.Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „COMEL” Sp. z o.o.
Aleja Zwycięstwa 10A
80-219 Gdańsk
Data podpisania umowy: 29.09.2008 r.
Wartość umowy: 121.634,00 zł brutto.
Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy.
Termin realizacji: 9 tygodni od daty zawarcia umowy.

Prezes Zarządu
mgr Henryk Tomaszewski

Data: 06.10.2008 r.