Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/45/2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMóWIENIA - ZAMóWIENIA SEKTOROWE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NR SPRAWY ZP/45/2007

na dostawę flokulantu (polielektrolitu).

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia,
tel.:058/6687311, fax.:058/6687266,
e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl,
web: www.pewik.gdynia.pl.


Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dostępna jest w Biuletynie informacji Publicznej Zamawiającego.
(patrz link: http://www.bip.pewik.gdynia.pl/index.php?mid=46&mid2=51&artid=166)