Uzgadnianie przyłączy

Uzgodnienie projektowanego sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci

 

Krok po kroku

 1. Na podstawie danych zawartych w „Warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci” wyślij wypełniony Wniosek nr 3:
  1. mailem – jeśli załączniki są formatu A4 i A3,
  2. pocztą lub osobiście – jeśli załączniki są formatu większego niż A3.
 2. Do Wniosku nr 3 dołącz:
  1. Plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy Prawo budowlane opracowany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na kopii aktualnej mapie do celów projektowych. Załącznik ten powinien zawierać co najmniej informacje zawarte w treści mapy, na której będzie sporządzony, a w szczególności:
   • miejsce i sposób włączenia przyłącza do sieci,
   • wrysowany przyłącze (trasa),
   • średnica, rodzaj materiału, uzbrojenie i spadek,
   • zaznaczona i opisana studzienka wodomierzowa  – o ile występuje,
   • poziom posadowienia przyłączy, odległości wobec innych sieci i ewentualnych kolizji;
  2. Profile podłużne zawierające rodzaj materiału, spadek podłużny, poziom posadowienia, odległość od istniejącej infrastruktury,
  3. Schematy węzłów wodociągowych (na połączeniu przyłącza z siecią),
  4. Zwymiarowany rysunek techniczny przekroju pionowego i poziomego studzienki wodomierzowej (o ile występuje),
  5. Zwymiarowany rysunek techniczny przekroju pionowego i poziomego studzienki rewizyjnej (o ile występuje),
  6. Inne dokumenty mające wpływ na sposób przyłączenia:
   • uzgodnienia z innymi gestorami,
   • odpis z protokołu narady koordynacyjnej,
   • zgody na zajęcie pasa drogowego i korespondencja z zarządcą drogi,
   • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
   • oświadczenia i zgody osób trzecich i Wnioskodawcy,
   • rzut przyziemia,
   • schemat zabudowy wodomierzy,
   • inne dokumenty mające wpływ na sposób przyłączenia.
 3. W odpowiedzi otrzymasz ,,Uzgodnienie projektowanego sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci” ze wskazówkami dotyczącymi dalszego postępowania w sprawie przyłączenia Twojej nieruchomości do sieci.
 4. Skan uzgodnienia wraz z załącznikami zostanie wysłany również na adres mailowy wskazany w p.17 Wniosku nr 3.

 

Wymagane dokumenty
Wypełniony Wniosek nr 3 wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Opłaty
Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów
Wszystkie sposób wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

 1. Wniosek nr 3 może złożyć tylko osoba wskazana w „Warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci” lub jej pełnomocnik. Jeżeli dane osoby ubiegającej się o przyłączenie uległy zmianie, należy złożyć Wniosek nr 2, wskazać zakres zmian w p. 20.3., a w p. 25 opisać przyczynę zmiany.
 2. Do wniosków nie musisz dołączać:
  1. dokumentacji projektowej,
  2. dokumentów określających własność nieruchomości,
  3. strony tytułowej projektu,
  4. spisu treści,
  5. opisu technicznego,
  6. kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego,
  7. kopii zaświadczenia o przynależności do izby projektanta i sprawdzającego,
  8. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  9. oświadczeń projektanta i sprawdzającego o kompletności projektu i zgodności z przepisami,
  10. kopii warunków przyłączenia,
  11. kart katalogowych wodomierzy, rur, studzienek, armatury itp.,
  12. obliczeń doboru wielkości wodomierza, gdy jego parametry zostały podane w warunkach przyłączenia.
 3. Przebieg całego procesu przyłączenia nieruchomości do sieci jest opisany w tej instrukcji.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Projektanci i wykonawcy na terenie działania PEWIK