Jakość wody w Twojej okolicy

Komunikat w sprawie jakości wody w sieci wodociągowej w I półroczu 2021 roku.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przekazuje informację o jakości wody dostarczanej do mieszkańców terenu, na którym świadczy usługi.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z powiatowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni, Wejherowie i Pucku. Przedmiotowy monitoring jakości wody, obejmuje:

 • kontrolę jakości wód podziemnych,
 • kontrolę procesów uzdatniania wody,
 • kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej,
 • kontrolę jakości wody zmagazynowanej w zbiornikach sieciowych,
 • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
 • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży dla odbiorców w przypadku reklamacji.

Podstawę do budowania informacji o jakości wody w sieci wodociągowej stanowi 80 punktów zgodności, stałych punktów czerpalnych, równomiernie zlokalizowanych w strefach zaopatrzenia całego systemu wodociągowego, w których woda powinna spełniać wymagania jakościowe. Badania jakości wody w punktach zgodności prowadzone są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294), czyli według ustalonego harmonogramu poborów oraz z odpowiednią częstotliwością. Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia w pierwszym półroczu 2021 roku PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przeprowadził łącznie 900 badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych prób wody pobranych z systemu dystrybucji wody. Badania jakości wody w całości wykonywane są przez certyfikowane laboratoria posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni. Otrzymane wyniki badań wody weryfikowane są z dopuszczalnymi wartościami stężeń substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. obejmuje spełnienie następujących wymagań, jakim powinna odpowiadać woda:

 • wymagania mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki,
 • wymagania chemiczne: Akryloamid, Antymon, Arsen, Azotany, Azotyny, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Suma pestycydów, Rtęć, Selen, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, Suma WWA, Suma THM,
 • dodatkowe wymagania mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, ogólna liczba drobnoustrojów w 36(±)2°C po 24h inkubacji, ogólna liczba drobnoustrojów w 22(±)2°C po 72h inkubacji,
 • dodatkowe wymagania chemiczne: Magnez, Srebro Twardość, Wapń, Cyn,
 • dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne: Amonowy jon, Barwa, Chlorki, Glin, Mangan, Mętność, Ogólny węgiel organiczny, pH, Przewodność, Siarczany, Smak, Sód, , Zapach, Żelazo.

Analiza wyników badań wody w Zbiorczym Systemie Wodociągowym PEWIK GDYNIA przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2021 roku potwierdza, że woda w Zbiorczym Systemie Wodociągowym dostarczana do Klientów :

 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń specyficznych toksycznych składników organicznych stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne benzen, benzo(a)piren, akryloamid, epichlorohydryna,
 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń substancji nieorganicznych niebezpiecznych dla zdrowia człowieka takich jak metale ciężkie – rtęć, ołów, kadm, chrom czy arsen.
 • zawiera stabilną ilość makroelementów takich jak jony wapnia, magnezu, potasu oraz sodu, spełniających pozytywną rolę w gospodarce mineralnej człowieka,
 • nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych.

Z badań wody wynika, że szereg wskaźników jakości wody występuje w stężeniach bardzo niskich, niższych od wartości dopuszczalnych a niejednokrotnie w stężeniach poniżej granicy oznaczalności metody badawczej. Bazując na wieloletnim monitoringu kluczowych parametrów wody nie zaobserwowano niekorzystnych trendów zmian jakości wody. Woda produkowana przez PEWIK charakteryzuje się stabilnym składem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym, jest wolna od zanieczyszczeń organicznych oraz substancji toksycznych. Jedyne zaobserwowane w pierwszym półroczu 2021 roku wahania jakości wody dotyczyły głównie parametrów szybkozmiennych, takich jak mętność, żelazo i mangan oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Rozpoznane nieprawidłowości były krótkotrwałe, miały lokalny zasięg i nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia konsumentów wody. Wdrożone w Przedsiębiorstwie wysokie standardy eksploatacyjne, w tym te związane z monitoringiem jakości wody zapewniają utrzymanie wymaganej jakości wody w zbiorczym systemie wodociągowym PEWIK

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2021 roku informujemy, że:

 • w ramach zaplanowanej kontroli jakości wody, służby laboratoryjne wykonały w 71 stałych punktach zgodności (monitoringu jakości wody) oraz w 9 Stacjach Uzdatniania Wody (woda uzdatniona podawana do wodociągów) 486 analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych,
 • dodatkowo, w 78 stałych punktach specjalnego nadzoru zlokalizowanych na końcowych odcinkach sieci wodociągowej, wykonano 119 analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych,
 • ponadto, zapobiegawczo i kontrolnie po usunięciu awarii i zakończonych pracach eksploatacyjnych prowadzonych na sieci wodociągowej oraz w wyniku interwencji związanych z nadzorem powiatowych organów Inspekcji Sanitarnej jak również po przyjętych reklamacjach klientów dotyczących jakości wody przeprowadzono 295 badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych.

 

Ilość kontroli laboratoryjnych wykonanych w pierwszym półroczu 2021 roku wynikających z prowadzenia ustawowego, wewnętrznego monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody:

 

Równolegle, zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia powiatowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni, Wejherowie i Pucku na bieżąco monitorują i weryfikują wywiązywanie się Przedsiębiorstwa z obowiązku mającego na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody.

Informujemy, że woda dostarczana naszym Klientom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

 

Tabela nr 1

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Gdyni w I półroczu 2021 roku.

 

 

Tabela nr 2

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Rumi, Redy, Wejherowa i części Gminy Kosakowo w I połowie 2021 roku.

 

 

Tabela nr 3

Dodatkowe parametry jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w I połowie 2021 roku.

 

 

Twardość wody

 

 

Attached Files: