Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Jakość wody w Twojej okolicy

Komunikat w sprawie jakości wody w sieci wodociągowej w pierwszym półroczu 2019 roku.

 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przekazuje informację o jakości wody dostarczanej do mieszkańców terenu, na którym świadczy usługi.

Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia w pierwszym półroczu 2019 roku PEWIK Gdynia Sp. z o.o. przeprowadził łącznie 961 badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych prób wody pobranych z systemu dystrybucji wody. Otrzymane wyniki badań wody zweryfikowano z dopuszczalnymi wartościami substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Badania jakości wody prowadzone były według ustalonego harmonogramu  pobierania próbek wody, z odpowiednią częstotliwością z przygotowanych do tego celu stałych punktów czerpalnych zwanych punktami zgodności.

Monitoring jakości wody, objął:

 • kontrolę jakości wód podziemnych,
 • kontrolę procesów uzdatniania wody,
 • kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej,
 • kontrolę jakości wody zmagazynowanej w zbiornikach sieciowych,
 • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
 • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży dla odbiorców w przypadku reklamacji.

Zakres badań jakości wody wykonywanych przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. określają wymagania, zawarte w załącznikach do ww. rozporządzenia:

 • wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda: Escherichia coli, Enterokoki
 • wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda: Akryloamid, Antymon, Arsen, Azotany, Azotyny, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Suma pestycydów, Rtęć, Selen, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, Suma WWA, Suma THM
 • dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda: bakterie grupy coli, ogólna liczba drobnoustrojów w 36(±)2°C po 24h inkubacji, ogólna liczba drobnoustrojów w 22(±)2°C po 72h inkubacji
 • dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne jakim powinna odpowiadać woda: Amonowy jon, Barwa, Chlorki, Glin, Mangan, Mętność, Ogólny węgiel organiczny, pH, Przewodność, Siarczany, Smak, Sód, , Zapach, Żelazo
 • dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda: Magnez, Srebro Twardość, Wapń, Cynk

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z powiatowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni, Wejherowie i Pucku. Próby wody pobierane z systemu wodociągowego badane były przez laboratoria posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni. W pierwszym półroczu 2019  roku nie stwierdzono niekorzystnych trendów zmian jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania i kontrole wykazały, że odbiorcy korzystają z wody o dobrej, stabilnej jakości odpowiadającej surowym wymaganiom sanitarnym. Woda w sieci wodociągowej nie zawiera nadmiernej ilości minerałów (woda niskozmineralizowana), jest wolna od substancji toksycznych, zanieczyszczeń organicznych a także nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych.

 

Po przeanalizowaniu badań przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2019 roku, informujemy, że:

 • dla potrzeb planowej kontroli jakości wody, służby laboratoryjne wykonały w 68 stałych punktach monitoringu jakości wody w sieci wodociągowej (łącznie z 10 zbiornikami retencyjnymi wody) oraz w 9 stacjach uzdatniania wody (woda uzdatniona podawana
  do wodociągów) 491 analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych,
 • dodatkowo, w 78 stałych punktach specjalnego nadzoru zlokalizowanych na końcowych odcinkach sieci wodociągowej, wykonano 185 analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych,
 • ponadto, zapobiegawczo i kontrolnie po usunięciu awarii i zakończonych planowanych pracach eksploatacyjnych prowadzonych na sieci wodociągowej oraz w wyniku interwencji związanych z nadzorem Inspekcji Sanitarnej jak również po przyjętych reklamacjach klientów dotyczących jakości wody wykonano łącznie 285 badań fizyko-chemicznych
  i mikrobiologicznych.

Ilość kontroli laboratoryjnych wykonanych w pierwszym półroczu 2019 roku wynikających z prowadzenia ustawowego, wewnętrznego monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody:

 

Równolegle, bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody w formie monitoringu kontrolnego i przeglądowego, realizują powiatowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni, Wejherowie i Pucku, wydając w następstwie oceny ”przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych systemu wodociągowego PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni informuje, że woda dostarczana naszym Klientom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

 

Tabela nr 1

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Gdyni w I połowie 2019 roku.

 

 

Tabela nr 2

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Rumi, Redy, Wejherowa i części Gminy Kosakowo w I połowie 2019 roku.

 

 

Tabela nr 3

Dodatkowe parametry jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w I połowie 2019 roku.

 

 

Twardość wody

 

Attached Files: