Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Jakość wody w Twojej okolicy

Komunikat w sprawie jakości wody w sieci wodociągowej w drugim półroczu 2019 r.

 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przekazuje informację o jakości wody dostarczanej
do mieszkańców terenu, na którym świadczy usługi.

Podstawę do budowania informacji o jakości wody w sieci wodociągowej stanowi 77 punktów zgodności, stałych punktów czerpalnych, równomiernie zlokalizowanych w strefach zaopatrzenia całego systemu wodociągowego, w których woda powinna spełniać wymagania jakościowe. Badania jakości wody w tych punktach prowadzone były według ustalonego harmonogramu oraz z odpowiednią częstotliwością. Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia w drugim półroczu 2019 roku PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przeprowadził łącznie 1273 badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne prób wody pobranych z systemu dystrybucji wody. Otrzymane wyniki badań wody zweryfikowano z dopuszczalnymi wartościami substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294). Zakres badań jakości wody wykonywanych przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. określają następujące wymagania, zawarte w załącznikach do ww. rozporządzenia:

 • wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda: Escherichia coli, Enterokoki
 • wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda: Akryloamid, Antymon, Arsen, Azotany, Azotyny, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Suma pestycydów, Rtęć, Selen, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, Suma WWA, Suma THM
 • dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda: bakterie grupy coli, ogólna liczba drobnoustrojów w 36(±)2°C po 24h inkubacji, ogólna liczba drobnoustrojów w 22(±)2°C po 72h inkubacji
 • dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne jakim powinna odpowiadać woda: Amonowy jon, Barwa, Chlorki, Glin, Mangan, Mętność, Ogólny węgiel organiczny, pH, Przewodność, Siarczany, Smak, Sód, , Zapach, Żelazo
 • dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda: Magnez, Srebro Twardość, Wapń, Cynk

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z powiatowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni, Wejherowie i Pucku. Próby wody pobierane z systemu wodociągowego badane były przez laboratoria posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni. Przedmiotowy monitoring jakości wody, obejmuje:

 • kontrolę jakości wód podziemnych,
 • kontrolę procesów uzdatniania wody,
 • kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej,
 • kontrolę jakości wody zmagazynowanej w zbiornikach sieciowych,
 • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
 • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży dla odbiorców w przypadku reklamacji.

Analiza wyników badań wody w Zbiorczym Systemie Wodociągowym PEWIK GDYNIA przeprowadzonych w drugim półroczu 2019 roku potwierdza, że woda w Zbiorczym Systemie Wodociągowym dostarczana do Klientów :

 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń specyficznych toksycznych składników organicznych stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne benzen, benzo(a)piren, akryloamid, epichlorohydryna,
 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń substancji nieorganicznych niebezpiecznych dla zdrowia człowieka takich jak metale ciężkie – rtęć, ołów, kadm, chrom czy arsen.
 • zawiera stabilną ilość makroelementów takich jak jony wapnia, magnezu, potasu oraz sodu, spełniających niezwykle pozytywną rolę w gospodarce mineralnej człowieka,
 • nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych.

Należy podkreślić, że szereg wskaźników jakości wody występuje w stężeniach bardzo niskich, niższych od wartości dopuszczalnych a niejednokrotnie poniżej granicy oznaczalności metody badawczej.

Bazując na wieloletnim monitoringu kluczowych parametrów wody nie zaobserwowano niekorzystnych trendów zmian jakości wody, natomiast jedyne wahania stężeń składników wody dotyczą tylko parametrów szybkozmiennych takich jak żelazo, mangan czy barwa oraz mętność. Wahania te są krótkotrwałe, spowodowane najczęściej występowaniem zdarzeń awaryjnych w systemie wodociągowym. Pomimo wdrożonych w przedsiębiorstwie wysokich standardów eksploatacyjnych, zapewniających utrzymanie w zbiorczym systemie wymaganej jakości wody, tak rozbudowany i złożony system dystrybucji narażony jest na wystąpienie lokalnych, niepożądanych zdarzeń, mogących wpłynąć niekorzystnie na parametry jakościowe wody. Taka właśnie sytuacja wystąpiła pod koniec lipca 2019 roku w gdyńskim systemie, w strefie zasilania Gdynia Śródmieście. W próbach wody na obszar Śródmieścia Gdyni stwierdzono nieprawidłową zmianę w zakresie parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC”. W konsekwencji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni decyzją nr NK.N.2019.13 z dnia 28.08.2019 roku wprowadził warunkową przydatność wody do spożycia z Gdyńskiego Systemu Wodociągowego w strefie Gdynia Śródmieście, z uwagi na występowanie nieprawidłowych zmian w zakresie ww. parametru (warunkowa przydatność wody do spożycia oznacza potrzebę gotowania wody przez spożyciem jedynie dla osób z obniżoną odpornością oraz niemowląt i dzieci do 2 roku życia). Jednocześnie na przedsiębiorstwo nałożony został obowiązek opracowania i uruchomienia programu naprawczego. Zobowiązanie to zostało zrealizowane i służby przedsiębiorstwa wdrożyły plan działań naprawczych w kierunku doprowadzenia wody w tej strefie do jakości zgodnej z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Wprowadzone przez PEWIK GDYNA Sp. z o.o. działania prewencyjne zabezpieczyły ciągłość i niezawodność procesu realizacji dostawy wody w Gdyńskim Systemie Wodociągowym. O wszystkich podejmowanych działaniach jak również o wynikach wykonanych badań informowano systematycznie Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Gdyni. W szerokim czasookresie działań udało się uzyskać okresy poprawy jakości wody oraz za pomocą zastosowanych procedur utrzymać kontrolę nad niekorzystnym wzrostem ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC w badanej wodzie. Analizując zebrane doświadczenia z procesu usuwania niezgodności oraz biorąc pod uwagę charakter zanieczyszczenia wymagający zastosowania dalszych, długookresowych praktyk Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni utrzymuje ciągłość działań naprawczych, aż do odwołania odpowiednim komunikatem dla Klientów.

Po przeanalizowaniu badań przeprowadzonych w drugim półroczu 2019 roku, informujemy, że:

 • w ramach zaplanowanej kontroli jakości wody, służby laboratoryjne wykonały w 68 stałych punktach zgodności (monitoringu jakości wody) oraz w 9 Stacjach uzdatniania wody (woda uzdatniona podawana do wodociągów) 483 analizy fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne,
 • dodatkowo, w 78 stałych punktach specjalnego nadzoru zlokalizowanych na końcowych odcinkach sieci wodociągowej, wykonano 188 analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych,
 • ponadto, zapobiegawczo i kontrolnie po usunięciu awarii i zakończonych pracach eksploatacyjnych prowadzonych na sieci wodociągowej oraz w wyniku interwencji związanych z nadzorem powiatowych organów Inspekcji Sanitarnej jak również po przyjętych reklamacjach klientów dotyczących jakości wody przeprowadzono 602 badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne.

 

Ilość kontroli laboratoryjnych wykonanych w drugim półroczu 2019 roku wynikających z prowadzenia ustawowego, wewnętrznego monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody:

 

Równolegle, zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia powiatowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni, Wejherowie i Pucku na bieżąco monitorują i weryfikują wywiązywanie się przedsiębiorstwa z obowiązku mającego na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni informuje, że woda dostarczana naszym Klientom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

 

 

Tabela nr 1

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Gdyni w II połowie 2019 roku.

 

 

Tabela nr 2

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Rumi, Redy, Wejherowa i części Gminy Kosakowo w II połowie 2019 roku.

 

 

 

Tabela nr 3

Dodatkowe parametry jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w II połowie 2019 roku.

 

 

Twardość wody