Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Jakość wody w Twojej okolicy

Komunikat w sprawie jakości wody w sieci wodociągowej w pierwszym półroczu 2020 roku.

 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przekazuje informację o jakości wody dostarczanej do mieszkańców terenu, na którym świadczy usługi.

Podstawę do budowania informacji o jakości wody w sieci wodociągowej stanowi 77 punktów zgodności, stałych punktów czerpalnych, równomiernie zlokalizowanych w strefach zaopatrzenia całego systemu wodociągowego, w których woda powinna spełniać wymagania jakościowe. Badania jakości wody w tych punktach prowadzone były według ustalonego harmonogramu oraz z odpowiednią częstotliwością. Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia w pierwszym półroczu 2020 roku PEWIK przeprowadził łącznie 760 badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych prób wody pobranych z systemu dystrybucji wody. Otrzymane wyniki badań wody zweryfikowano z dopuszczalnymi wartościami substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294). Zakres badań jakości wody wykonywanych przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. precyzują następujące „wymagania, jakim powinna odpowiadać woda”, zawarte w załącznikach do ww. rozporządzenia:

 • wymagania mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki,
 • wymagania chemiczne: Akryloamid, Antymon, Arsen, Azotany, Azotyny, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Suma pestycydów, Rtęć, Selen, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, Suma WWA, Suma THM,
 • dodatkowe wymagania mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, ogólna liczba drobnoustrojów w 36(±)2°C po 24h inkubacji, ogólna liczba drobnoustrojów w 22(±)2°C po 72h inkubacji,
 • dodatkowe wymagania chemiczne: Magnez, Srebro Twardość, Wapń, Cyn,
 • dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne: Amonowy jon, Barwa, Chlorki, Glin, Mangan, Mętność, Ogólny węgiel organiczny, pH, Przewodność, Siarczany, Smak, Sód, , Zapach, Żelazo.

PEWIK prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z powiatowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni, Wejherowie i Pucku. Próby wody pobierane z systemu wodociągowego badane są przez laboratoria posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni. Przedmiotowy monitoring jakości wody, obejmuje:

 • kontrolę jakości wód podziemnych,
 • kontrolę procesów uzdatniania wody,
 • kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej,
 • kontrolę jakości wody zmagazynowanej w zbiornikach sieciowych,
 • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
 • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży dla odbiorców w przypadku reklamacji.

Analiza wyników badań wody w Zbiorczym Systemie Wodociągowym PEWIK  przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2020 roku potwierdza, że woda w Zbiorczym Systemie Wodociągowym dostarczana do Klientów :

 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń specyficznych toksycznych składników organicznych stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne benzen, benzo(a)piren, akryloamid, epichlorohydryna,
 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń substancji nieorganicznych niebezpiecznych dla zdrowia człowieka takich jak metale ciężkie – rtęć, ołów, kadm, chrom czy arsen.
 • zawiera stabilną ilość makroelementów takich jak jony wapnia, magnezu, potasu oraz sodu, spełniających niezwykle pozytywną rolę w gospodarce mineralnej człowieka,
 • nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych.

Należy podkreślić, że szereg wskaźników jakości wody występuje w stężeniach bardzo niskich, niższych od wartości dopuszczalnych a niejednokrotnie w stężeniach poniżej granicy oznaczalności metody badawczej.

Bazując na wieloletnim monitoringu kluczowych parametrów wody nie zaobserwowano niekorzystnych trendów zmian jakości wody, natomiast jedyne wahania stężeń składników wody dotyczą tylko parametrów szybkozmiennych takich jak żelazo, mangan czy barwa oraz mętność. Wahania te są krótkotrwałe, spowodowane najczęściej występowaniem zdarzeń awaryjnych w systemie wodociągowym. Wdrożone w przedsiębiorstwie wysokie standardy eksploatacyjne, zapewniają utrzymanie w zbiorczym systemie wodociągowym PEWIK wymaganej jakości wody.

Po przeanalizowaniu badań przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2020 roku, informujemy, że:

 • w ramach zaplanowanej kontroli jakości wody, służby laboratoryjne wykonały w 68 stałych punktach zgodności (monitoringu jakości wody) oraz w 9 Stacjach Uzdatniania Wody (woda uzdatniona podawana do wodociągów) 459 analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych,
 • dodatkowo, w 78 stałych punktach specjalnego nadzoru zlokalizowanych na końcowych odcinkach sieci wodociągowej, wykonano 88 analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych,
 • ponadto, zapobiegawczo i kontrolnie po usunięciu awarii i zakończonych pracach eksploatacyjnych prowadzonych na sieci wodociągowej oraz w wyniku interwencji związanych z nadzorem powiatowych organów Inspekcji Sanitarnej jak również po przyjętych reklamacjach klientów dotyczących jakości wody przeprowadzono 213 badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych.

 

Ilość kontroli laboratoryjnych wykonanych w pierwszym półroczu 2020 roku wynikających z prowadzenia ustawowego, wewnętrznego monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody:

 

miejsce kontroli jakości wody w sieci wodociągowej

ilość stałych punktów kontroli jakości wody liczba pobranych prób liczba wykonanych analiz
fizyko-chemicznych

mikrobiologicznych

Gdynia

33 75 75

75

Rumia

5

10 10

9

Gmina Kosakowo

4

5 5

5

Reda

5

9 9

9

Wejherowo

8

10

10

10

Gmina Wejherowo

3

5 5

5

Zbiorniki retencyjne

10

64

60

64

Stacje Uzdatniania Wody

9

54 54

54

Łącznie

77

232

228

231

 

Równolegle, zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia powiatowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni, Wejherowie i Pucku na bieżąco monitorują i weryfikują wywiązywanie się przedsiębiorstwa z obowiązku mającego na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni informuje, że woda dostarczana naszym Klientom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

 

Tabela nr 1

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Gdyni w I półroczu 2020 roku.

 

Tabela nr 2

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Rumi, Redy, Wejherowa i części Gminy Kosakowo w I połowie 2020 roku.

 

 

Tabela nr 3

Dodatkowe parametry jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w I połowie 2020 roku.

 

 

Twardość wody