Jakość wody w Twojej okolicy

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia w gdyńskim systemie wodociągowym w pierwszym półroczu 2023 roku.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przekazuje informację o jakości wody dostarczanej
do mieszkańców terenu, na którym świadczy usługi.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który obejmuje:

 • kontrolę jakości wód podziemnych,
 • kontrolę procesów uzdatniania wody,
 • kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej,
 • kontrolę jakości wody zmagazynowanej w zbiornikach sieciowych,
 • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
 • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży dla odbiorców w przypadku reklamacji.

 

Podstawę do budowania informacji o jakości wody w sieci wodociągowej stanowi 47 punktów zgodności – stałych punktów czerpalnych, równomiernie zlokalizowanych w sześciu strefach zaopatrzenia w wodę gdyńskiego systemu wodociągowego. Badania jakości wody prowadzone są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294), czyli według ustalonego harmonogramu poborów oraz z odpowiednią częstotliwością. Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z ustalonym rocznym harmonogramem pobierania prób wody służby PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w pierwszym półroczu 2023 roku pobrały z punktów zgodności 72 próby wody i wykonały dla tych prób badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Następnie dopełniając zasad prowadzenia wewnętrznej kontroli sprawozdania z badań przekazano Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdyni. Próby wody pobierane były przez wykwalifikowany personel laboratoryjny, natomiast badania jakości wody wykonano w całości w certyfikowanych laboratoriach posiadających udokumentowany system jakości, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. Otrzymane wyniki badań wody weryfikowane są z dopuszczalnymi wartościami stężeń substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. objęła nadzór nad spełnieniem następujących wymagań, jakim powinna odpowiadać woda:

 • wymagania mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki,
 • wymagania chemiczne: Akryloamid, Antymon, Arsen, Azotany, Azotyny, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Suma pestycydów, Rtęć, Selen, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, Suma WWA, Suma THM,
 • dodatkowe wymagania mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, ogólna liczba drobnoustrojów w 36(±)2°C po 24h inkubacji, ogólna liczba drobnoustrojów w 22(±)2°C po 72h inkubacji,
 • dodatkowe wymagania chemiczne: Magnez, Srebro, Twardość, Wapń, Cynk,
 • dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne: Amonowy jon, Barwa, Chlorki, Glin, Mangan, Mętność, Ogólny węgiel organiczny, pH, Przewodność, Siarczany, Smak, Sód, Zapach, Żelazo.
 • Pestycydy (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heptachlor, epoksyd cheptachloru).

 

Analiza wyników badań jakości wody w gdyńskim systemie wodociągowym przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2023 roku potwierdza, że woda dostarczana do Klientów:

 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń specyficznych toksycznych składników organicznych stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne benzen, benzo(a)piren, akryloamid, epichlorohydryna,
 • nie zawiera szkodliwych dla zdrowia pestycydów stosowanych głównie w gospodarce rolnej oraz leśnej,
 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń substancji nieorganicznych niebezpiecznych dla zdrowia człowieka takich jak metale ciężkie – rtęć, ołów, kadm, chrom czy arsen.
 • zawiera stabilną ilość makroelementów takich jak jony wapnia, magnezu, potasu oraz sodu, spełniających pozytywną rolę w gospodarce mineralnej człowieka,
 • nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych.

Z badań wody wynika, że szereg wskaźników jakości wody występuje w stężeniach bardzo niskich, niższych od wartości dopuszczalnych w normach jakości wody a niejednokrotnie w stężeniach poniżej granicy oznaczalności metody badawczej dla badanego parametru. Bazując na wieloletnim monitoringu kluczowych parametrów wody nie zaobserwowano niekorzystnych trendów zmian jakości wody. Woda produkowana przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o. charakteryzuje się stabilnym składem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym, jest wolna od zanieczyszczeń organicznych oraz substancji toksycznych. Nieprawidłowości dotyczące jakości wody zaobserwowane w pierwszym półroczu 2023 podczas realizacji harmonogramu badania jakości wody dotyczyły parametrów wskaźnikowych (w pierwszej próbie wody ogólnej liczby mikroorganizmów zimnolubnych oraz w drugiej próbie bakterii z grupy coli), niezwłocznie przeprowadzone badania kontrolne nie potwierdziły przekroczeń oraz pogorszenia parametrów jakościowych wody. Wdrożone w przedsiębiorstwie wysokie standardy eksploatacyjne, w tym te związane z monitoringiem jakości wody zapewniają utrzymanie wymaganej jakości wody w zbiorczym systemie wodociągowym PEWIK GDYNIA Sp. z o.o..

Wewnętrzna kontrola jakości wody prowadzona przez przedsiębiorstwo poza obligatoryjnymi badaniami wynikającymi z realizacji rocznego harmonogramu uzgodnionego z Państwową Powiatowa Inspekcją Sanitarną w Gdyni obejmuje dodatkowo szereg badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wykonywanych na potrzeby wewnętrzne, technologiczne przedsiębiorstwa. Szeroka skala poborów prób wody, nie tylko z punktów zgodności pozwala służbom technologicznym i eksploatacyjnym przedsiębiorstwa na bieżące monitorowanie procesów związanych z ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody do odbiorców. Skala dodatkowych badań, ich zakres oraz częstotliwość dostosowywane są odpowiednio do potrzeb wynikających z działalności przedsiębiorstwa (m.in. ilości prac remontowych i eksploatacyjnych, reklamacji od klientów dotyczących jakości wody). Informujemy, że w pierwszym półroczu 2023 roku przeprowadzono dodatkowe kontrole jakości wody:

 • w punktach zgodności oraz w stacjach uzdatniania wody (woda uzdatniona podawana do wodociągów) pobrano i zbadano 75 prób wody,
 • w punktach specjalnego nadzoru zlokalizowanych na końcowych odcinkach sieci wodociągowej pobrano i zbadano 68 prób wody,
 • ponadto, prewencyjnie po usunięciu awarii i zakończonych pracach eksploatacyjnych prowadzonych w gdyńskim systemie wodociągowym przeprowadzono 176 badań prób wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Równolegle, zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Gdyni na bieżąco monitoruje i weryfikuje wywiązywanie się przedsiębiorstwa z obowiązku mającego na celu zapewnienie zdatności wody do spożycia przez ludzi.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni informuje, że woda dostarczana naszym Klientom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Gdyni w I półroczu 2023 roku.

 

 

 

Informacja o jakości wody w wodociągu publicznym zaopatrującym miasto Rumia w pierwszym półroczu 2023 roku.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przekazuje informację o jakości wody dostarczanej
do mieszkańców terenu, na którym świadczy usługi.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który obejmuje:

 • kontrolę jakości wód podziemnych,
 • kontrolę procesów uzdatniania wody,
 • kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej,
 • kontrolę jakości wody zmagazynowanej w zbiornikach sieciowych,
 • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
 • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży dla odbiorców w przypadku reklamacji.

Podstawę do budowania informacji o jakości wody w sieci wodociągowej miasta Rumia stanowi 8 punktów zgodności – stałych punktów czerpalnych, równomiernie rozmieszczonych w całej strefie zaopatrzenia w wodę. Badania jakości wody prowadzone są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294), czyli według ustalonego harmonogramu poborów oraz z odpowiednią częstotliwością. Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z ustalonym rocznym harmonogramem pobierania prób wody służby PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w pierwszym półroczu 2023 roku pobrały z punktów zgodności 9 prób wody i wykonały dla tych prób badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Następnie dopełniając zasad prowadzenia wewnętrznej kontroli sprawozdania z badań przekazano Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wejherowie. Próby wody pobierane były przez wykwalifikowany personel laboratoryjny, natomiast badania jakości wody wykonano w całości w certyfikowanych laboratoriach posiadających udokumentowany system jakości, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. Otrzymane wyniki badań wody weryfikowane są z dopuszczalnymi wartościami stężeń substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. objęła nadzór nad spełnieniem następujących wymagań, jakim powinna odpowiadać woda:

 • wymagania mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki,
 • wymagania chemiczne: Akryloamid, Antymon, Arsen, Azotany, Azotyny, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Suma pestycydów, Rtęć, Selen, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, Suma WWA, Suma THM,
 • dodatkowe wymagania mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, ogólna liczba drobnoustrojów w 36(±)2°C po 24h inkubacji, ogólna liczba drobnoustrojów w 22(±)2°C po 72h inkubacji,
 • dodatkowe wymagania chemiczne: Magnez, Srebro, Twardość, Wapń, Cynk,
 • dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne: Amonowy jon, Barwa, Chlorki, Glin, Mangan, Mętność, Ogólny węgiel organiczny, pH, Przewodność, Siarczany, Smak, Sód, Zapach, Żelazo.
 • Pestycydy (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heptachlor, epoksyd cheptachloru).

Analiza wyników badań jakości wody w wodociągu publicznym miasta Rumia przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2023 roku potwierdza, że woda dostarczana do Klientów:

 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń specyficznych toksycznych składników organicznych stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne benzen, benzo(a)piren, akryloamid, epichlorohydryna,
 • nie zawiera szkodliwych dla zdrowia pestycydów stosowanych głównie w gospodarce rolnej oraz leśnej,
 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń substancji nieorganicznych niebezpiecznych dla zdrowia człowieka takich jak metale ciężkie – rtęć, ołów, kadm, chrom czy arsen.
 • zawiera stabilną ilość makroelementów takich jak jony wapnia, magnezu, potasu oraz sodu, spełniających pozytywną rolę w gospodarce mineralnej człowieka,
 • nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych.

Z badań wody wynika, że szereg wskaźników jakości wody występuje w stężeniach bardzo niskich, niższych od wartości dopuszczalnych w normach jakości wody a niejednokrotnie w stężeniach poniżej granicy oznaczalności metody badawczej dla badanego parametru. Bazując na wieloletnim monitoringu kluczowych parametrów wody nie zaobserwowano niekorzystnych trendów zmian jakości wody. Woda produkowana przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o. charakteryzuje się stabilnym składem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym, jest wolna od zanieczyszczeń organicznych oraz substancji toksycznych. Podczas realizacji harmonogramu badania jakości wody w pierwszym półroczu 2023 nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących jakości wody.

Wdrożone w przedsiębiorstwie wysokie standardy eksploatacyjne, w tym te związane z monitoringiem jakości wody zapewniają utrzymanie wymaganej jakości wody w zbiorczym systemie wodociągowym PEWIK GDYNIA Sp. z o.o..

Wewnętrzna kontrola jakości wody prowadzona przez przedsiębiorstwo poza obligatoryjnymi badaniami wynikającymi z realizacji rocznego harmonogramu uzgodnionego z Państwową Powiatowa Inspekcją Sanitarną w Wejherowie obejmuje dodatkowo szereg badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wykonywanych na potrzeby wewnętrzne, technologiczne przedsiębiorstwa. Szeroka skala poborów prób wody, nie tylko z punktów zgodności pozwala służbom technologicznym i eksploatacyjnym przedsiębiorstwa na bieżące monitorowanie procesów związanych z ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody do odbiorców. Skala dodatkowych badań, ich zakres oraz częstotliwość dostosowywane są odpowiednio do potrzeb wynikających z działalności przedsiębiorstwa (m.in. ilości prac remontowych i eksploatacyjnych, reklamacji od klientów dotyczących jakości wody). Informujemy, że w pierwszym półroczu 2023 roku przeprowadzono dodatkowe kontrole jakości wody:

 • w punktach zgodności oraz w stacji uzdatniania wody (woda uzdatniona podawana do wodociągów) pobrano i zbadano 10 prób wody,
 • w punktach specjalnego nadzoru zlokalizowanych na końcowych odcinkach sieci wodociągowej pobrano i zbadano 14 prób wody,
 • ponadto, prewencyjnie po usunięciu awarii i zakończonych pracach eksploatacyjnych prowadzonych w systemie wodociągowym miasta Rumia przeprowadzono 25 badań prób wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Równolegle, zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Wejherowie na bieżąco monitoruje i weryfikuje wywiązywanie się przedsiębiorstwa z obowiązku mającego na celu zapewnienie zdatności wody do spożycia przez ludzi.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni informuje, że woda dostarczana naszym Klientom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Rumi w I półroczu 2023 roku.

 

 

 

Informacja o jakości wody w wodociągu publicznym zaopatrującym miasto Reda w pierwszym półroczu 2023 roku.

 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przekazuje informację o jakości wody dostarczanej
do mieszkańców terenu, na którym świadczy usługi.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który obejmuje:

 • kontrolę jakości wód podziemnych,
 • kontrolę procesów uzdatniania wody,
 • kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej,
 • kontrolę jakości wody zmagazynowanej w zbiornikach sieciowych,
 • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
 • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży dla odbiorców w przypadku reklamacji.

Podstawę do budowania informacji o jakości wody w sieci wodociągowej miasta Reda stanowi 6 punktów zgodności – stałych punktów czerpalnych, równomiernie rozmieszczonych w całej strefie zaopatrzenia w wodę. Badania jakości wody prowadzone są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294), czyli według ustalonego harmonogramu poborów oraz z odpowiednią częstotliwością. Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z ustalonym rocznym harmonogramem pobierania prób wody służby PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w pierwszym półroczu 2023 roku pobrały z punktów zgodności 9 prób wody i wykonały dla tych prób badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Następnie dopełniając zasad prowadzenia wewnętrznej kontroli sprawozdania z badań przekazano Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wejherowie. Próby wody pobierane były przez wykwalifikowany personel laboratoryjny, natomiast badania jakości wody wykonano w całości w certyfikowanych laboratoriach posiadających udokumentowany system jakości, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. Otrzymane wyniki badań wody weryfikowane są z dopuszczalnymi wartościami stężeń substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. objęła nadzór nad spełnieniem następujących wymagań, jakim powinna odpowiadać woda:

 • wymagania mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki,
 • wymagania chemiczne: Akryloamid, Antymon, Arsen, Azotany, Azotyny, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Suma pestycydów, Rtęć, Selen, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, Suma WWA, Suma THM,
 • dodatkowe wymagania mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, ogólna liczba drobnoustrojów w 36(±)2°C po 24h inkubacji, ogólna liczba drobnoustrojów w 22(±)2°C po 72h inkubacji,
 • dodatkowe wymagania chemiczne: Magnez, Srebro, Twardość, Wapń, Cynk,
 • dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne: Amonowy jon, Barwa, Chlorki, Glin, Mangan, Mętność, Ogólny węgiel organiczny, pH, Przewodność, Siarczany, Smak, Sód, Zapach, Żelazo.
 • Pestycydy (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heptachlor, epoksyd cheptachloru).

Analiza wyników badań jakości wody w wodociągu publicznym miasta Reda przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2023 roku potwierdza, że woda dostarczana do Klientów:

 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń specyficznych toksycznych składników organicznych stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne benzen, benzo(a)piren, akryloamid, epichlorohydryna,
 • nie zawiera szkodliwych dla zdrowia pestycydów stosowanych głównie w gospodarce rolnej oraz leśnej,
 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń substancji nieorganicznych niebezpiecznych dla zdrowia człowieka takich jak metale ciężkie – rtęć, ołów, kadm, chrom czy arsen.
 • zawiera stabilną ilość makroelementów takich jak jony wapnia, magnezu, potasu oraz sodu, spełniających pozytywną rolę w gospodarce mineralnej człowieka,
 • nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych.

Z badań wody wynika, że szereg wskaźników jakości wody występuje w stężeniach bardzo niskich, niższych od wartości dopuszczalnych w normach jakości wody a niejednokrotnie w stężeniach poniżej granicy oznaczalności metody badawczej dla badanego parametru. Bazując na wieloletnim monitoringu kluczowych parametrów wody nie zaobserwowano niekorzystnych trendów zmian jakości wody. Woda produkowana przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o. charakteryzuje się stabilnym składem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym, jest wolna od zanieczyszczeń organicznych oraz substancji toksycznych. Podczas realizacji harmonogramu badania jakości wody w pierwszym półroczu 2023 nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących jakości wody.

Wdrożone w przedsiębiorstwie wysokie standardy eksploatacyjne, w tym te związane z monitoringiem jakości wody zapewniają utrzymanie wymaganej jakości wody w zbiorczym systemie wodociągowym PEWIK GDYNIA Sp. z o.o..

Wewnętrzna kontrola jakości wody prowadzona przez przedsiębiorstwo poza obligatoryjnymi badaniami wynikającymi z realizacji rocznego harmonogramu uzgodnionego z Państwową Powiatowa Inspekcją Sanitarną w Wejherowie obejmuje dodatkowo szereg badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wykonywanych na potrzeby wewnętrzne, technologiczne przedsiębiorstwa. Szeroka skala poborów prób wody, nie tylko z punktów zgodności pozwala służbom technologicznym i eksploatacyjnym przedsiębiorstwa na bieżące monitorowanie procesów związanych z ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody do odbiorców. Wymiar dodatkowych badań, ich zakres oraz częstotliwość dostosowywane są odpowiednio do potrzeb wynikających z działalności przedsiębiorstwa (m.in. ilości prac remontowych i eksploatacyjnych, reklamacji od klientów dotyczących jakości wody). Informujemy, że w pierwszym półroczu 2023 roku przeprowadzono dodatkowe kontrole jakości wody:

 • w punktach zgodności oraz w stacji uzdatniania wody (woda uzdatniona podawana do wodociągów) pobrano i zbadano 9 prób wody,
 • w punktach specjalnego nadzoru zlokalizowanych na końcowych odcinkach sieci wodociągowej pobrano i zbadano 7 prób wody,
 • ponadto, prewencyjnie po usunięciu awarii i zakończonych pracach eksploatacyjnych prowadzonych w systemie wodociągowym miasta Reda przeprowadzono 7 badań prób wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Równolegle, zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Wejherowie na bieżąco monitoruje i weryfikuje wywiązywanie się przedsiębiorstwa z obowiązku mającego na celu zapewnienie zdatności wody do spożycia przez ludzi.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni informuje, że woda dostarczana naszym Klientom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

 

 

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu publicznym miasta Wejherowo w pierwszym półroczu 2023 roku.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przekazuje informację o jakości wody dostarczanej
do mieszkańców terenu, na którym świadczy usługi.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który obejmuje:

 • kontrolę jakości wód podziemnych,
 • kontrolę procesów uzdatniania wody,
 • kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej,
 • kontrolę jakości wody zmagazynowanej w zbiornikach sieciowych,
 • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
 • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży dla odbiorców w przypadku reklamacji.

Podstawę do budowania informacji o jakości wody w sieci wodociągowej miasta Wejherowo stanowi 10 punktów zgodności – stałych punktów czerpalnych, równomiernie rozmieszczonych w całej strefie zaopatrzenia w wodę. Badania jakości wody prowadzone są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294), czyli według ustalonego harmonogramu poborów oraz z odpowiednią częstotliwością. Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z ustalonym rocznym harmonogramem pobierania prób wody służby PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w pierwszym półroczu 2023 roku pobrały z punktów zgodności 13 prób wody i wykonały dla tych prób badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Następnie dopełniając zasad prowadzenia wewnętrznej kontroli sprawozdania z badań przekazano Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wejherowie. Próby wody pobierane były przez wykwalifikowany personel laboratoryjny, natomiast badania jakości wody wykonano w całości w certyfikowanych laboratoriach posiadających udokumentowany system jakości, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. Otrzymane wyniki badań wody weryfikowane są z dopuszczalnymi wartościami stężeń substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. objęła nadzór nad spełnieniem następujących wymagań, jakim powinna odpowiadać woda:

 • wymagania mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki,
 • wymagania chemiczne: Akryloamid, Antymon, Arsen, Azotany, Azotyny, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Suma pestycydów, Rtęć, Selen, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, Suma WWA, Suma THM,
 • dodatkowe wymagania mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, ogólna liczba drobnoustrojów w 36(±)2°C po 24h inkubacji, ogólna liczba drobnoustrojów w 22(±)2°C po 72h inkubacji,
 • dodatkowe wymagania chemiczne: Magnez, Srebro, Twardość, Wapń, Cynk,
 • dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne: Amonowy jon, Barwa, Chlorki, Glin, Mangan, Mętność, Ogólny węgiel organiczny, pH, Przewodność, Siarczany, Smak, Sód, Zapach, Żelazo.
 • Pestycydy (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heptachlor, epoksyd cheptachloru).

 

Analiza wyników badań jakości wody w wodociągu publicznym miasta Wejherowo przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2023 roku potwierdza, że woda dostarczana do Klientów:

 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń specyficznych toksycznych składników organicznych stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne benzen, benzo(a)piren, akryloamid, epichlorohydryna,
 • nie zawiera szkodliwych dla zdrowia pestycydów stosowanych głównie w gospodarce rolnej oraz leśnej,
 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń substancji nieorganicznych niebezpiecznych dla zdrowia człowieka takich jak metale ciężkie – rtęć, ołów, kadm, chrom czy arsen.
 • zawiera stabilną ilość makroelementów takich jak jony wapnia, magnezu, potasu oraz sodu, spełniających pozytywną rolę w gospodarce mineralnej człowieka,
 • nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych.

Z badań wody wynika, że szereg wskaźników jakości wody występuje w stężeniach bardzo niskich, niższych od wartości dopuszczalnych w normach jakości wody a niejednokrotnie w stężeniach poniżej granicy oznaczalności metody badawczej dla badanego parametru. Bazując na wieloletnim monitoringu kluczowych parametrów wody nie zaobserwowano niekorzystnych trendów zmian jakości wody. Woda produkowana przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o. charakteryzuje się stabilnym składem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym, jest wolna od zanieczyszczeń organicznych oraz substancji toksycznych.

W pierwszym półroczu 2023 roku w trakcie realizacji procesu monitoringu jakości wody przedsiębiorstwo ujawniło pogorszenie parametrów mikrobiologicznych jakości wody co w konsekwencji spowodowało wprowadzenie ograniczeń dotyczących przydatności wody do spożycia dla części mieszkańców Wejherowa. W wyznaczonej strefie miasta ograniczonej ulicami: Nanicka, Przemysłowa, I Brygady Pancernej WP oraz Tartaczna w okresie od 01.03.2023 do 09.03.2023 mieszkańcy nie mogli spożywać wody bezpośrednio z sieci wodociągowej, natomiast zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia odbywało się za pośrednictwem beczkowozów. Przydatność wody do spożycia na zasadach warunkowych (po przegotowaniu) została przywrócona 09.03.2023 i trwała do 20.03.2023 roku. Próbkowanie i badania w punktach zgodności jakości wody wykazały że pogorszenie jakości wody nie dotyczyło strefy zaopatrzenia całego miasta Wejherowa. Przedsiębiorstwo przygotowało i wdrożyło plan działania naprawczych, który objął uruchomienie procesu dezynfekcji wody uzdatnionej wychodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody Cedron oraz intensywne płukanie wodociągów w całym wejherowskim systemie wodociągowym. Wprowadzono codzienną, regularną kontrolę mikrobiologicznej jakości wody w punktach zgodności. Łącznie w czasookresie od 23.02.2023 r. do 20.03.2023 r. pobrano i zbadano w zakresie parametrów bakterii grupy coli, Escherichia coli, Enterokoków 132 próby wody. Zastosowane na taką skalę działania pozwoliły na szybką poprawę parametrów mikrobiologicznych wody. Badania wody wykonane po 09.03.2023 potwierdziły trwałą poprawę jakości wody. Z dniem 20.03.2023 została przywrócona bezwarunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego miasta Wejherowo dotycząca wyznaczonej strefy zaopatrzenia ograniczoną ulicami: Nanicka, Przemysłowa, I Brygady Pancernej WP oraz Tartaczna. Biorąc pod uwagę fakt iż pogorszeniu uległy parametry mikrobiologiczne jakości wody przedsiębiorstwo zobowiązało się zwiększyć częstotliwość poboru prób wody z punktów zgodności w celu podtrzymania skrupulatnej kontroli parametrów mikrobiologicznych. W ten sposób w czasookresie od 20.03.2023 do 11.05.2023 roku pobrano i przebadano dodatkowo 50 prób wody.

Wdrożone w przedsiębiorstwie wysokie standardy eksploatacyjne, w tym te związane z monitoringiem jakości wody zapewniają utrzymanie wymaganej jakości wody w zbiorczym systemie wodociągowym PEWIK GDYNIA Sp. z o.o..

Wewnętrzna kontrola jakości wody prowadzona przez przedsiębiorstwo poza obligatoryjnymi badaniami wynikającymi z realizacji rocznego harmonogramu uzgodnionego z Państwową Powiatowa Inspekcją Sanitarną w Wejherowie obejmuje dodatkowo szereg badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wykonywanych na potrzeby wewnętrzne, technologiczne przedsiębiorstwa. Szeroka skala poborów prób wody, nie tylko z punktów zgodności pozwala służbom technologicznym i eksploatacyjnym przedsiębiorstwa na bieżące monitorowanie procesów związanych z ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody do odbiorców. Skala dodatkowych badań, ich zakres oraz częstotliwość dostosowywane są odpowiednio do potrzeb wynikających z działalności przedsiębiorstwa (m.in. ilości prac remontowych i eksploatacyjnych, reklamacji od klientów dotyczących jakości wody). Informujemy, że w pierwszym półroczu 2023 roku przeprowadzono dodatkowe kontrole jakości wody:

 • w punktach zgodności oraz w stacji uzdatniania wody Cedron (woda uzdatniona podawana do wodociągów) pobrano i zbadano 13 prób wody,
 • w punktach specjalnego nadzoru zlokalizowanych na końcowych odcinkach sieci wodociągowej pobrano i zbadano 12 prób wody,
 • ponadto, prewencyjne po usunięciu awarii i zakończonych pracach eksploatacyjnych prowadzonych w wejherowskim systemie wodociągowym pobrano 18 prób wody do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych.
 • w punktach zgodności po stwierdzonym incydentalnym pogorszeniu parametrów mikrobiologicznych wody pobrano i zbadano łącznie 182 próby wody.

Równolegle, zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Wejherowie na bieżąco monitoruje i weryfikuje wywiązywanie się przedsiębiorstwa z obowiązku mającego na celu zapewnienie zdatności wody do spożycia przez ludzi.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni informuje, że woda dostarczana naszym Klientom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

 

 

 

Informacja o jakości wody w wodociągu publicznym „GBO” zaopatrującym miejscowości Gościcino, Bolszewo i Orle w pierwszym półroczu 2023 roku.

 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przekazuje informację o jakości wody dostarczanej
do mieszkańców terenu, na którym świadczy usługi.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który obejmuje:

 • kontrolę jakości wód podziemnych,
 • kontrolę procesów uzdatniania wody,
 • kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej,
 • kontrolę jakości wody zmagazynowanej w zbiornikach sieciowych,
 • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
 • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży dla odbiorców w przypadku reklamacji.

Podstawę do budowania informacji o jakości wody w sieci wodociągowej miejscowości Gościcino, Bolszewo oraz Orle stanowią 4 punkty zgodności – stałe punkty czerpalne, równomiernie rozmieszczonych w całej strefie zaopatrzenia w wodę. Badania jakości wody prowadzone są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294), czyli według ustalonego harmonogramu poborów oraz z odpowiednią częstotliwością. Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z ustalonym rocznym harmonogramem pobierania prób wody służby PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w pierwszym półroczu 2023 roku pobrały z punktów zgodności 7 prób wody i wykonały dla tych prób badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Następnie dopełniając zasad prowadzenia wewnętrznej kontroli sprawozdania z badań przekazano Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wejherowie. Próby wody pobierane były przez wykwalifikowany personel laboratoryjny, natomiast badania jakości wody wykonano w całości w certyfikowanych laboratoriach posiadających udokumentowany system jakości, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. Otrzymane wyniki badań wody weryfikowane są z dopuszczalnymi wartościami stężeń substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. objęła nadzór nad spełnieniem następujących wymagań, jakim powinna odpowiadać woda:

 • wymagania mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki,
 • wymagania chemiczne: Akryloamid, Antymon, Arsen, Azotany, Azotyny, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Suma pestycydów, Rtęć, Selen, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, Suma WWA, Suma THM,
 • dodatkowe wymagania mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, ogólna liczba drobnoustrojów w 36(±)2°C po 24h inkubacji, ogólna liczba drobnoustrojów w 22(±)2°C po 72h inkubacji,
 • dodatkowe wymagania chemiczne: Magnez, Srebro, Twardość, Wapń, Cynk,
 • dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne: Amonowy jon, Barwa, Chlorki, Glin, Mangan, Mętność, Ogólny węgiel organiczny, pH, Przewodność, Siarczany, Smak, Sód, Zapach, Żelazo.
 • Pestycydy (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heptachlor, epoksyd cheptachloru).

Analiza wyników badań jakości wody w wodociągu publicznym „GBO” przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2023 roku potwierdza, że woda dostarczana do Klientów:

 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń specyficznych toksycznych składników organicznych stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne benzen, benzo(a)piren, akryloamid, epichlorohydryna,
 • nie zawiera szkodliwych dla zdrowia pestycydów stosowanych głównie w gospodarce rolnej oraz leśnej,
 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń substancji nieorganicznych niebezpiecznych dla zdrowia człowieka takich jak metale ciężkie – rtęć, ołów, kadm, chrom czy arsen.
 • zawiera stabilną ilość makroelementów takich jak jony wapnia, magnezu, potasu oraz sodu, spełniających pozytywną rolę w gospodarce mineralnej człowieka,
 • nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych.

Z badań wody wynika, że szereg wskaźników jakości wody występuje w stężeniach bardzo niskich, niższych od wartości dopuszczalnych w normach jakości wody a niejednokrotnie w stężeniach poniżej granicy oznaczalności metody badawczej dla badanego parametru. Bazując na wieloletnim monitoringu kluczowych parametrów wody nie zaobserwowano niekorzystnych trendów zmian jakości wody. Woda produkowana przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o. charakteryzuje się stabilnym składem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym, jest wolna od zanieczyszczeń organicznych oraz substancji toksycznych. Podczas realizacji harmonogramu badania jakości wody w pierwszym półroczu 2023 nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących jakości wody.

Wdrożone w przedsiębiorstwie wysokie standardy eksploatacyjne, w tym te związane z monitoringiem jakości wody zapewniają utrzymanie wymaganej jakości wody w zbiorczym systemie wodociągowym PEWIK GYDNIA Sp. z o.o..

Wewnętrzna kontrola jakości wody prowadzona przez przedsiębiorstwo poza obligatoryjnymi badaniami wynikającymi z realizacji rocznego harmonogramu uzgodnionego z Państwową Powiatowa Inspekcją Sanitarną w Wejherowie obejmuje dodatkowo szereg badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wykonywanych na potrzeby wewnętrzne, technologiczne przedsiębiorstwa. Szeroka skala poborów prób wody, nie tylko z punktów zgodności pozwala służbom technologicznym i eksploatacyjnym przedsiębiorstwa na bieżące monitorowanie procesów związanych z ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody do odbiorców. Wymiar dodatkowych badań, ich zakres oraz częstotliwość dostosowywane są odpowiednio do potrzeb wynikających z działalności przedsiębiorstwa (m.in. ilości prac remontowych i eksploatacyjnych, reklamacji od klientów dotyczących jakości wody). Informujemy, że w pierwszym półroczu 2023 roku przeprowadzono dodatkowe kontrole jakości wody:

 • w punktach zgodności oraz w stacji uzdatniania wody (woda uzdatniona podawana do wodociągów) pobrano i zbadano 5 prób wody,
 • w wyniku rozpatrzenia reklamacji dotyczącej jakości wody pobrano i zbadano 9 prób wody,
 • ponadto, prewencyjnie po usunięciu awarii i zakończonych pracach eksploatacyjnych prowadzonych w systemie wodociągowym miejscowości Gościcino, Bolszewo i Orle przeprowadzono 11 badań prób wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Równolegle, zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Wejherowie na bieżąco monitoruje i weryfikuje wywiązywanie się przedsiębiorstwa z obowiązku mającego na celu zapewnienie zdatności wody do spożycia przez ludzi.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni informuje, że woda dostarczana naszym Klientom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

 

 

 

Informacja o jakości wody w wodociągu publicznym w Gminie Kosakowo zaopatrującym miejscowości Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie oraz Pogórze w pierwszym półroczu 2023 roku.

 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przekazuje informację o jakości wody dostarczanej
do mieszkańców terenu, na którym świadczy usługi.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który obejmuje:

 • kontrolę jakości wód podziemnych,
 • kontrolę procesów uzdatniania wody,
 • kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej,
 • kontrolę jakości wody zmagazynowanej w zbiornikach sieciowych,
 • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
 • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży dla odbiorców w przypadku reklamacji.

Podstawę do budowania informacji o jakości wody w sieci wodociągowej miejscowości Gminy Kosakowo stanowi 5 punktów zgodności – stałych punktów czerpalnych, równomiernie rozmieszczonych w całej strefie zaopatrzenia w wodę. Badania jakości wody prowadzone są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294), czyli według ustalonego harmonogramu poborów oraz z odpowiednią częstotliwością. Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z ustalonym rocznym harmonogramem pobierania prób wody służby PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w pierwszym półroczu 2023 roku pobrały z punktów zgodności 7 prób wody i wykonały dla tych prób badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Następnie dopełniając zasad prowadzenia wewnętrznej kontroli sprawozdania z badań przekazano Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pucku. Próby wody pobierane były przez wykwalifikowany personel laboratoryjny, natomiast badania jakości wody wykonano w całości w certyfikowanych laboratoriach posiadających udokumentowany system jakości, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. Otrzymane wyniki badań wody weryfikowane są z dopuszczalnymi wartościami stężeń substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. objęła nadzór nad spełnieniem następujących wymagań, jakim powinna odpowiadać woda:

 • wymagania mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki,
 • wymagania chemiczne: Akryloamid, Antymon, Arsen, Azotany, Azotyny, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Suma pestycydów, Rtęć, Selen, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, Suma WWA, Suma THM,
 • dodatkowe wymagania mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, ogólna liczba drobnoustrojów w 36(±)2°C po 24h inkubacji, ogólna liczba drobnoustrojów w 22(±)2°C po 72h inkubacji,
 • dodatkowe wymagania chemiczne: Magnez, Srebro, Twardość, Wapń, Cynk,
 • dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne: Amonowy jon, Barwa, Chlorki, Glin, Mangan, Mętność, Ogólny węgiel organiczny, pH, Przewodność, Siarczany, Smak, Sód, Zapach, Żelazo.
 • Pestycydy (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heptachlor, epoksyd cheptachloru).

Analiza wyników badań jakości wody w wodociągu publicznym Gminy Kosakowo przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2023 roku potwierdza, że woda dostarczana do Klientów:

 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń specyficznych toksycznych składników organicznych stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne benzen, benzo(a)piren, akryloamid, epichlorohydryna,
 • nie zawiera szkodliwych dla zdrowia pestycydów stosowanych głównie w gospodarce rolnej oraz leśnej,
 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń substancji nieorganicznych niebezpiecznych dla zdrowia człowieka takich jak metale ciężkie – rtęć, ołów, kadm, chrom czy arsen.
 • zawiera stabilną ilość makroelementów takich jak jony wapnia, magnezu, potasu oraz sodu, spełniających pozytywną rolę w gospodarce mineralnej człowieka,
 • nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych.

Z badań wody wynika, że szereg wskaźników jakości wody występuje w stężeniach bardzo niskich, niższych od wartości dopuszczalnych w normach jakości wody a niejednokrotnie w stężeniach poniżej granicy oznaczalności metody badawczej dla badanego parametru. Bazując na wieloletnim monitoringu kluczowych parametrów wody nie zaobserwowano niekorzystnych trendów zmian jakości wody. Woda produkowana przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o. charakteryzuje się stabilnym składem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym, jest wolna od zanieczyszczeń organicznych oraz substancji toksycznych. Podczas realizacji harmonogramu badania jakości wody w pierwszym półroczu 2023 nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących jakości wody.

Wdrożone w przedsiębiorstwie wysokie standardy eksploatacyjne, w tym te związane z monitoringiem jakości wody zapewniają utrzymanie wymaganej jakości wody w zbiorczym systemie wodociągowym PEWIK GYDNIA Sp. z o.o..

Wewnętrzna kontrola jakości wody prowadzona przez przedsiębiorstwo poza obligatoryjnymi badaniami wynikającymi z realizacji rocznego harmonogramu uzgodnionego z Państwową Powiatowa Inspekcją Sanitarną w Wejherowie obejmuje dodatkowo szereg badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wykonywanych na potrzeby wewnętrzne, technologiczne przedsiębiorstwa. Szeroka skala poborów prób wody, nie tylko z punktów zgodności pozwala służbom technologicznym i eksploatacyjnym przedsiębiorstwa na bieżące monitorowanie procesów związanych z ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody do odbiorców. Wymiar dodatkowych badań, ich zakres oraz częstotliwość dostosowywane są odpowiednio do potrzeb wynikających z działalności przedsiębiorstwa (m.in. ilości prac remontowych i eksploatacyjnych, reklamacji od klientów dotyczących jakości wody). Informujemy, że w pierwszym półroczu 2023 roku przeprowadzono dodatkowe kontrole jakości wody:

 • w punktach zgodności oraz w stacji uzdatniania wody (woda uzdatniona podawana do wodociągów) pobrano i zbadano 6 prób wody,
 • w punktach specjalnego nadzoru zlokalizowanych na końcowych odcinkach sieci wodociągowej pobrano i zbadano 15 prób wody,
 • ponadto, prewencyjnie po usunięciu awarii i zakończonych pracach eksploatacyjnych prowadzonych w systemie wodociągowym w miejscowościach Dębogórze i Pogórze przeprowadzono 3 badania prób wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Równolegle, zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Pucku na bieżąco monitoruje i weryfikuje wywiązywanie się przedsiębiorstwa z obowiązku mającego na celu zapewnienie zdatności wody do spożycia przez ludzi.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni informuje, że woda dostarczana naszym Klientom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

 

 

Dodatkowe parametry wody badane w wodzie uzdatnionej

 

 

 

 

Twardość wody