Jakość wody w Twojej okolicy

Komunikat w sprawie jakości wody w sieci wodociągowej w pierwszym półroczu 2022 roku.

 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przekazuje informację o jakości wody dostarczanej do mieszkańców terenu, na którym świadczy usługi.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z powiatowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni, Wejherowie i Pucku. Przedmiotowy monitoring jakości wody, obejmuje:

 • kontrolę jakości wód podziemnych,
 • kontrolę procesów uzdatniania wody,
 • kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej,
 • kontrolę jakości wody zmagazynowanej w zbiornikach sieciowych,
 • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
 • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży dla odbiorców w przypadku reklamacji.

Podstawę do budowania informacji o jakości wody w sieci wodociągowej stanowi 80 punktów zgodności, stałych punktów czerpalnych, równomiernie zlokalizowanych w strefach zaopatrzenia całego systemu wodociągowego, w których woda powinna spełniać wymagania jakościowe. Badania jakości wody w punktach zgodności prowadzone są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294), czyli według ustalonego harmonogramu poborów oraz z odpowiednią częstotliwością. Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia w pierwszym półroczu 2022 roku PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przeprowadził łącznie 999 badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych prób wody pobranych z systemu dystrybucji wody. Badania jakości wody w całości wykonywane są przez certyfikowane laboratoria posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. Otrzymane wyniki badań wody weryfikowane są z dopuszczalnymi wartościami stężeń substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. obejmuje spełnienie następujących wymagań, jakim powinna odpowiadać woda:

 • wymagania mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki,
 • wymagania chemiczne: Akryloamid, Antymon, Arsen, Azotany, Azotyny, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Suma pestycydów, Rtęć, Selen, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, Suma WWA, Suma THM,
 • dodatkowe wymagania mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, ogólna liczba drobnoustrojów w 36(±)2°C po 24h inkubacji, ogólna liczba drobnoustrojów w 22(±)2°C po 72h inkubacji,
 • dodatkowe wymagania chemiczne: Magnez, Srebro Twardość, Wapń, Cyn,
 • dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne: Amonowy jon, Barwa, Chlorki, Glin, Mangan, Mętność, Ogólny węgiel organiczny, pH, Przewodność, Siarczany, Smak, Sód, , Zapach, Żelazo.
 • Pestycydy (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heptachlor, epoksyd cheptachloru)

Analiza wyników badań wody w Zbiorczym Systemie Wodociągowym PEWIK GDYNIA przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2022 roku potwierdza, że woda w Zbiorczym Systemie Wodociągowym dostarczana do Klientów :

 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń specyficznych toksycznych składników organicznych stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne benzen, benzo(a)piren, akryloamid, epichlorohydryna,
 • nie zawiera szkodliwych dla zdrowia pestycydów stosowanych głównie w gospodarce rolnej oraz leśnej,
 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń substancji nieorganicznych niebezpiecznych dla zdrowia człowieka takich jak metale ciężkie – rtęć, ołów, kadm, chrom czy arsen.
 • zawiera stabilną ilość makroelementów takich jak jony wapnia, magnezu, potasu oraz sodu, spełniających pozytywną rolę w gospodarce mineralnej człowieka,
 • nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych.

Z badań wody wynika, że szereg wskaźników jakości wody występuje w stężeniach bardzo niskich, niższych od wartości dopuszczalnych w normach jakości wody a niejednokrotnie w stężeniach poniżej granicy oznaczalności metody badawczej. Bazując na wieloletnim monitoringu kluczowych parametrów wody nie zaobserwowano niekorzystnych trendów zmian jakości wody. Woda produkowana przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o. charakteryzuje się stabilnym składem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym, jest wolna od zanieczyszczeń organicznych oraz substancji toksycznych. Jedyne nieprawidłowości jakości wody zaobserwowane w badaniach wody w pierwszym półroczu 2022 roku dotyczyły parametrów szybkozmiennych, jonów żelaza i manganu oraz parametru wskaźnikowego ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Rozpoznane niezgodności były krótkotrwałe, miały lokalny zasięg i nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia konsumentów wody. Wdrożone w Przedsiębiorstwie wysokie standardy eksploatacyjne, w tym te związane z monitoringiem jakości wody zapewniają utrzymanie wymaganej jakości wody w zbiorczym systemie wodociągowym PEWIK GYDNIA Sp. z o.o..

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2022 roku informujemy, że:

 • w ramach zaplanowanej kontroli jakości wody, służby laboratoryjne wykonały w 71 stałych punktach zgodności (monitoringu jakości wody) oraz w 9 Stacjach Uzdatniania Wody (woda uzdatniona podawana do wodociągów) 466 analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych,
 • dodatkowo, w 104 punktach specjalnego nadzoru zlokalizowanych na końcowych odcinkach sieci wodociągowej, wykonano 271 analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych,
 • ponadto, zapobiegawczo i kontrolnie po usunięciu awarii i zakończonych pracach eksploatacyjnych prowadzonych na sieci wodociągowej oraz w wyniku interwencji związanych z nadzorem powiatowych organów Inspekcji Sanitarnej jak również po przyjętych reklamacjach klientów dotyczących jakości wody przeprowadzono 262 badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne.

 

Ilość kontroli laboratoryjnych wykonanych w pierwszym półroczu 2022 roku wynikających z prowadzenia ustawowego, wewnętrznego monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody:

 

 

Równolegle, zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia powiatowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni, Wejherowie i Pucku na bieżąco monitorują i weryfikują wywiązywanie się Przedsiębiorstwa z obowiązku mającego na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni informuje, że woda dostarczana naszym Klientom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

 

Tabela nr 1

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Gdyni w I półroczu 2022 roku.

 

Tabela nr 2

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Rumi, Redy, Wejherowa i części Gminy Kosakowo w I połowie 2022 roku.

Tabela nr 3

Dodatkowe parametry jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w I połowie 2022 roku.

 

Twardość wody