Wydawanie warunków

Wydawanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci

 

Krok po kroku

 1. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 2.
 2. Do wniosku dołącz:
  1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

  Plan możesz przygotować na wydruku mapy pobranej z serwisów mapowych.

  Jeśli nie wiesz gdzie jest zlokalizowana istniejąca sieć wodociągowa lub kanalizacyjna to przeczytaj tą instrukcję.

  1. Bilans zapotrzebowania na wodę i ilości ścieków – zawsze jeśli wniosek dotyczy obiektów innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne.

  Bilans należy obliczyć na podstawie jednostkowego zapotrzebowania na wodę oraz współczynników nierównomierności dobowej i godzinowej.

 3. W odpowiedzi otrzymasz ,,Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci” ze wskazówkami dotyczącymi dalszego postępowania w sprawie przyłączenia Twojej nieruchomości do sieci.

 

Wymagane dokumenty
Wypełniony Wniosek nr 2.

 

Opłaty
Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów
Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Termin udzielenia odpowiedzi

 1. 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 2. 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możemy przedłużyć ww. terminy, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu Ciebie oraz podając uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

 

Uwagi

 1. Do wniosków nie musisz dołączać dokumentów określających własność nieruchomości.
 2. Wniosek nr 2 może złożyć tylko osoba, która posiada tytuł prawny do nieruchomości lub korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Jeśli nie spełniasz tego warunku przeczytaj tą instrukcję.
 3. Jeżeli nieruchomość objęta wnioskiem jest już przyłączona do sieci (tylko wodociągowej lub tylko kanalizacyjnej) to wniosek powinien zostać złożony przez aktualnego Usługobiorcę. Jeśli nie spełniasz tego warunku przeczytaj tą instrukcję.
 4. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wartości w p. 21 i 23 we Wniosku nr 2 możesz określić na postawie formuły: ilość mieszkańców x 0,1 [m3/dobę].
 5. Jeżeli nie jest możliwy dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez nas zgodnie § 9 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, to w odpowiedzi na Wniosek nr 2 otrzymasz informację na temat rozbudowy sieci.
 6. Przebieg całego procesu przyłączenia nieruchomości do sieci jest opisany w tej instrukcji.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Projektanci i wykonawcy na terenie działania PEWIK