Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Krok po kroku

 1. Zleć projektantowi opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie wydanych przez nas „Warunków technicznych wykonania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych”.
 2. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 32 wraz z dokumentacją projektową wskazaną ww. Warunkach.
 3. W odpowiedzi otrzymasz od nas pocztą „Uzgodnienie dokumentacji projektowej” ze wskazówkami dotyczącymi dalszego postępowania w sprawie budowy urządzeń.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony Wniosek nr 32 wraz z załącznikami.

 

Opłaty

Uzgodnienie dokumentacji projektowej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zaprojektowanej na podstawie „Warunków technicznych wykonania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych” jest bezpłatne.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

 1. Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.
 2. Wniosek nr 32 wraz z załącznikami wyślij do nas pocztą lub dostarcz bezpośrednio do BOK.

 

Uwagi

 1. Uzgodnienie dokumentacji projektowej jest ważne 2 lata od daty jego wystawienia.
 2. W celu uzgodnienia projektowanego sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci złóż Wniosek nr 3.

 

Dokumenty powiązane

 1. Projektanci i wykonawcy na terenie działania PEWIK

 


 

Plany zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu

Krok po kroku

 1. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 32.
 2. W odpowiedzi otrzymasz pocztą „Uzgodnienie dokumentacji projektowej” ze wskazówkami dotyczącymi dalszego postępowania w sprawie budowy Twojej inwestycji.
 3. Fakturę za „Uzgodnienie i/lub opiniowanie dokumentacji technicznej” wyślemy odrębnym listem zwykłym na adres projektanta.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony Wniosek nr 32 wraz załącznikami.

 

Opłaty

 1. Opłata za wydanie uzgodnienia dokumentacji projektowej określonej w p. 24 Wniosku nr 32, wynosi najczęściej 102,93 zł brutto.
 2. Szczegółowe koszty określone zostały w aktualnie obowiązującym cenniku usług PEWIK.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

 1. Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.
 2. Wniosek nr 32 wraz z załącznikami wyślij do nas pocztą lub dostarcz bezpośrednio do BOK.

 

Uwagi

 1. Uzgodnienie dokumentacji projektowej jest ważne 2 lata od daty jego wystawienia.
 2. Jeśli załączniki są formatu A4 lub A3 możesz dostarczyć wniosek pocztą elektroniczną.

 

Dokumenty powiązane

 1. Projektanci i wykonawcy na terenie działania PEWIK
 2. Cennik usług dodatkowych wykonywanych na infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej nie będącej własnością Spółki

 

Słowniczek

 • urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków
 • urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody
 • sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami