Rozwiązywanie umów

Rozwiązywanie umów z Usługobiorcami

 

Krok po kroku

 1. Wyślij do nas wypełniony i podpisany Wniosek nr 11.
 2. Jeżeli wypowiadasz nam umowę to zaznacz ten fakt na wniosku w polu 18.1. Wówczas, Twoja umowa zostanie rozwiązana na koniec następnego miesiąca.
 3. Jeżeli wnioskujesz o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron to zaznacz ten fakt na wniosku w polu 18.2 i dołącz do wniosku Zał. 1 Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza. Wówczas Twoja umowa może zostać rozwiązana z datą wskazaną na protokole.
 4. W odpowiedzi zamkniemy umowę zgodnie z Twoim wnioskiem i jeśli będzie taka potrzeba, wystawimy fakturę końcową lub korektę rozliczenia. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do regulowania swoich zobowiązań przez cały okres trwania umowy.
 5. Jeżeli w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy nie zostanie złożony przez nowego Usługobiorcę Wniosek nr 10, nieruchomość może zostać odcięta przez nas od sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony Wniosek nr 11 oraz ewentualnie Zał. 1 Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie formy wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

 1. Do wniosków nie musisz dołączać dokumentów określających własność nieruchomości.
 2. Jeśli chcesz byśmy zdemontowali wodomierz, opisz to w sekcji D Wniosku nr 11.
 3. Rozwiązanie umowy na wodomierz główny (bez zawarcia na nowego nabywcę), przy rozliczeniach lokalowych wiąże się z rozwiązaniem umów zawartych z osobami korzystającymi z lokali.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków