Rozliczenia

Zasady rozliczeń z Usługobiorcami

 

Krok po kroku

 

I. Rozliczenia na podstawie wskazań wodomierzy odczytanych przez PEWIK:

 1. Nasz pracownik odczytuje wskazania wodomierzy (głównego i ogrodowego lub zainstalowanego na ujęciu własnym) w miesiącach wskazanych w okresie obrachunkowym dla danego punktu rozliczeniowego.
 2. Odczytane wskazania wodomierzy są dla nas podstawą do wystawienia faktur w miesiącach wskazanych w okresie obrachunkowym.
 3. W przypadku braku dostępu do wodomierzy, zostawiamy Tobie pisemne zawiadomienie z prośbą o samodzielne przekazanie wskazań wodomierzy.
 4. Jeżeli nie będziemy znali wskazań wodomierzy, wystawimy fakturę na podstawie szacunku w miesiącach wskazanych w okresie obrachunkowym.

 

II. Rozliczenia na podstawie wskazań wodomierzy przekazanych przez Usługobiorcę:

 1. Możesz samodzielnie przekazywać wskazania wodomierzy (głównego i ogrodowego lub zainstalowanego na ujęciu własnym) w miesiącach wskazanych z okresie obrachunkowym dla danego punktu rozliczeniowego.
 2. Przekazane wskazania wodomierzy są dla nas podstawą do wystawienia faktur w miesiącach wskazanych w okresie obrachunkowym.
 3. Jeżeli nie będziemy znali wskazań wodomierzy, wystawimy fakturę na podstawie szacunku w miesiącach wskazanych w okresie obrachunkowym.

 

III. Rozliczenia na podstawie raportów lokalowych przekazanych przez zarządcę lub właściciela budynku wielolokalowego:

 1. Zarządca lub właściciel budynku wielolokalowego przekazuje wypełniony raport lokalowy w miesiącach wskazanych w okresie obrachunkowym dla danego punktu rozliczeniowego.
 2. Przekazane raporty lokalowe są dla nas podstawą do wystawienia faktur dla zarządcy lub właściciela budynku wielolokalowego oraz osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym.
 3. Jeżeli nie otrzymamy raportu lokalowego, wystawimy fakturę na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego a w przypadku braku takiej możliwości na podstawie szacunku w miesiącach wskazanych w okresie obrachunkowym.

 

 

IV. Rozliczenia na podstawie przeciętnych norm zużycia wody:

 1. W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej i odprowadzonych ścieków ustalana jest w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
 2. Przeciętne normy zużycia wody są dla nas podstawą do wystawienia faktury w miesiącach wskazanych w okresie obrachunkowym.

 

Wymagane dokumenty

Brak

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę rozliczeń. Nie ma opłat abonamentowych.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-BOK i e-mail.

 

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 4. Taryfa za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 5. Taryfa za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino w Gminie Puck
 6. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
 7. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
 8. Regulamin korzystania z aplikacji „Rozliczenia Rzeczywiste”

 

Słowniczek

 • wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
 • wodomierz ogrodowy – w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, tzw. ogrodowego zainstalowanego na Twój koszt. Jeśli Twój wodomierz ogrodowy, utracił cechy legalizacji wówczas fakturowana ilość odprowadzonych ścieków, jest równa ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego. Więcej informacji na temat terminowej wymiany wodomierza ogrodowego znajduje się tutaj,
 • wodomierz na ujęciu własnym – wodomierz służący do ustalenia ilości odprowadzanych ścieków, w sytuacji gdy Przedsiębiorstwo świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków,
 • wodomierz lokalowy – wodomierz zainstalowany przy punkcie czerpalnym dla lokalu w budynku wielolokalowym, jeżeli osoba korzystająca z tego lokalu zawarła z Przedsiębiorstwem umowę,
 • okres obrachunkowy – obowiązujące okresy obrachunkowe wynoszą: 1 miesiąc, 3 miesiące lub zgodnie z Regulaminem Rozliczeń Rzeczywistych,
 • punkt rozliczeniowy – indywidualnie nadawane oznaczenie, przypisywane do konkretnej nieruchomości będącej miejscem świadczenia usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzenia ścieków,
 • przeciętne normy zużycia wody – podstawa ustalania ilości pobranej wody w oparciu o rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody w razie braku wodomierza głównego,
 • szacunek zużycia wody – średnia zużycia wody w okresie 3 miesięcy lub średnia zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy.