Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Zasady rozliczeń

Zasady rozliczeń

Zasady rozliczeń z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006 r. poz.858) i REGULAMIN dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

  • PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. rozlicza się z Odbiorcą za zużytą wodę na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przyjęte normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
  • Rozliczenie ilości odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.
  • W razie braku urządzenia pomiarowego rozliczenie ilości odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
  • W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy. Informujemy, że wodomierz ten posiada 5 letni okres legalizacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 969), właściciele urządzeń muszą zapewnić ich okresową legalizację. W tym celu, we własnym zakresie, należy dokonać wymiany licznika, a następnie zgłosić do kontroli montażu oraz oplombowania EW-D-01-b (usługa odpłatna) – najpóźniej w ostatnim dniu okresu legalizacji dotychczasowego wodomierza. Wskazania wodomierza, który nie posiada aktualnego świadectwa legalizacji nie będą uwzględniane w kolejnych okresach rozliczeniowych.Udostępniliśmy Państwu możliwość bieżącej kontroli terminu legalizacji wodomierza tzw.ogrodowego. W tym celu należy zarejestrować się do e-BOK. Termin legalizacji tego wodomierza jest dostępny w zakładce Odczyty/punkty/wykaz punktów/szczegóły.