FAQ – Często zadawane pytania

Każdy Usługobiorca ma prawa i obowiązki wynikające między innymi z Ustawy oraz Ogólnych Warunków Umowy, a w szczególności:

 1. Prawa konsumenta wynikające z ustawy o prawach konsumenta.
 2. Pobór wody na cele gaśnicze i p.poż. (w trakcie opracowania).
 3. Weryfikacja prawidłowości działania wodomierza głównego (w trakcie opracowania).
 4. Prawo do zgłaszanie reklamacji.
 5. Powiadamianie o awariach i terminach ich usunięcia.
 6. Powiadamianie o planowanych wyłączeniach.
 7. Prawo do poboru wody z zastępczych punktów.
 8. Obowiązek zabezpieczenia wodomierza na zimę.
 9. Obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
 10. Terminowa wymiana wodomierza ogrodowego.
 11. Montaż, wymiana i legalizacja wodomierza na ujęciu własnym.
 12. Obowiązki dostawcy ścieków przemysłowych (w trakcie opracowania)
 13. Obowiązek dbałości o studzienkę wodomierzową.
 14. Dostępu do nieruchomości dla pracowników PEWIK (w trakcie opracowania).
 15. Terminowe wykonywanie płatności (w trakcie opracowania).
 16. Obowiązki Usługobiorców rozliczanych ryczałtowo (w trakcie opracowania).
 17. Zmiana zarządcy nieruchomości.
 18. Utrzymanie przyłączy i instalacji na nieruchomości (w trakcie opracowania).
 19. Zawór antyskażeniowy na instalacji wodociągowej.
 20. Wyposażenie instalacji kanalizacyjnej w klapę zwrotną (w trakcie opracowania).
 21. Jak określić okres legalizacji wodomierza?