Obowiązek przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

Obowiązek i sposób jego realizacji

 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany przyłączyć nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
 2. Obowiązek nie dotyczy wyłącznie nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków.
 3. Aby uzyskać aktualne informacje w sprawie możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, należy złożyć Wniosek nr 1.
 4. Aby uzyskać warunki przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, należy złożyć Wniosek nr 2.

 

Dlaczego warto?

 1. Opłata za odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej to kwota 6,16 zł/m3. Wartość ta jest znacznie niższa niż opłata za opróżnianie szamba.
 2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego nie wymaga ani opracowania projektu budowlanego, ani pozyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia do organu administracji architektoniczno – budowlanego zamiaru prowadzenia robót.
 3. Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosków, wykonanie połączenia przyłącza z siecią i kontrolę wykonanych prac.
 4. Przyłączając nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zwiększasz jej wartość rynkową oraz komfort użytkowania.
 5. Aby ułatwić realizację Twojego obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci przygotowaliśmy usługę zastępstwa inwestycyjnego.
 6. Aby wspomóc mieszkańców w realizacji ich obowiązku, część gmin oferuje pomoc finansową w realizacji tego zadania:
  1. Miasto Gdynia – szczegółowe informacje,
  2. Gmina Wejherowo – szczegółowe informacje.

 

Brak sieci kanalizacyjnej i co dalej?

 1. Jeżeli przyłączenie Twojej nieruchomości do kanalizacji, będzie wymagało rozbudowy istniejącej sieci, to w odpowiedzi na Wniosek nr 2 uzyskasz informacje na temat technicznych i formalnych możliwości wykonania przez Ciebie takiej inwestycji. Po jej zrealizowaniu zwrócimy Tobie część poniesionych kosztów budowy sieci.
 2. Jeżeli z naszej odpowiedzi na Twój wniosek wynika, że przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej nie jest możliwe, to jesteś zobowiązanych do budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.
 3. Jeśli gromadzisz nieczystości ciekłe w szambie to jesteś zobowiązany do:
  1. zlecenia ich wywozu przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie (Gdynia, Rumia, Reda, Gmina Wejherowo, Gmina Szemud, Puck, Gmina Kosakowo),
  2. udokumentowania zawarcia z nim umowy,
  3. spełnienia wymagań określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności posiadania szczelnego zbiornika i włazów z zamykanym otworem do usuwania nieczystości oraz odpowietrzeniem.
 4. Pamiętaj, że Gmina regularnie kontroluje właścicieli nieruchomości pod kątem posiadania ww. umów i dowodów uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości.
 5. Jeżeli nie zawrzesz umowy na wywóz nieczystości, wówczas Gmina (w drodze decyzji administracyjnej) zleci opróżnienie Twojego zbiornika na Twój koszt.
 6. Wiedz również, że przedsiębiorca wywożący nieczystości ciekłe z Twojej nieruchomości jest zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich Gminie. Do sprawozdań załącza się wykaz adresów nieruchomości z właścicielami, których w okresie objętym sprawozdaniem przedsiębiorca zawarł umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.
 7. KZG prowadzi w imieniu Gmin elektroniczną ewidencję zbiorników bezodpływowych. Lista ta jest dostępna dla Gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających na terenie KZG.
 8. Więcej informacji na temat obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej uzyskasz na stronie KZG.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j.Dz.U. z 2021 r., poz.888)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.1065)

 

Słowniczek

 • właściciel nieruchomości – współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
 • zbiornik bezodpływowy – instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania
 • nieczystości ciekłe – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych
 • KZGKomunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”