Obowiązek dbałości o studzienkę wodomierzową

Obowiązek i sposób jego realizacji

 1. Studzienka wodomierzowa budowana jest na koszt Usługobiorcy (Art. 15 ust. 2 Ustawy).
 2. Usługobiorca powinien zabezpieczyć wodomierz główny znajdujący się na jego nieruchomości przed niskimi temperaturami, zalaniem, uszkodzeniami i dostępem osób niepowołanych (§3 ust. 5 punkt 11 OWU).
 3. Studzienka musi spełniać wymagania określone w §117 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz 1065).
 4. Jeżeli aktualny stan studzienki nie odpowiada ww. wymaganiom, to Usługobiorca może złożyć Wniosek nr 7 w celu uzyskania zgody na zmianę lokalizacji wodomierza (np. ze studzienki do budynku). Warunki jakie należy spełnić będą zawarte w odpowiedzi na wniosek.
 5. Jeżeli zmiana lokalizacji wodomierza nie jest możliwa, to Usługobiorca powinien wykonać remont lub wymianę studzienki na własny koszt. Wykonanie prac nie wymaga uzgodnienia z PEWIK, jednak wskazane jest mailowe poinformowanie o planowanym terminie ich wykonania. Prace budowlane można wykonać „własnymi siłami”, zlecić dowolnemu przedsiębiorcy lub wybrać jednego z listy wykonawców.

 

Dlaczego warto?

 1. Dobrze wykonana studzienka wodomierzowa umożliwi swobodny i bezpieczny dostęp do wodomierza w celu jego odczytu, a także zabezpieczy wodomierz oraz dany fragment przyłącza przed zamarznięciem czy zalaniem.
 2. Nieszczelna studzienka może być powodem niesprawności wodomierza głównego oraz przyczyną skażenia wody.
 3. Jeśli stan studzienki nie spełnia warunków BHP, to odczyt wskazań wodomierza przez PEWIK nie jest wykonywany. Wówczas, jeżeli wskazania wodomierza nie zostaną do PEWIK przekazane przez Usługobiorcę, ilość pobranej wody określana jest szacunkowo zgodnie §4 ust.15 OWU.
 4. Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosków, udzielenie odpowiedzi, przeniesienie i plombowanie wodomierza oraz kontrolę prac.
 5. Po przeniesieniu wodomierza do budynku łatwiejsze jest odczytanie jego wskazań, kontrola poprawności działania oraz samodzielne przekazanie wskazań.

 

Dokumenty powiązane

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz 1065)
 2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. z 2020 r., poz. 2028)
 3. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
 4. PN-B-10720:1998, Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych – Wymagania i badania przy odbiorze

 

Słowniczek

 • wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym
 • usługobiorca – osoba korzystającą na podstawie umowy z usług Przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków