Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Najczęściej zadawane pytania

Dział FAQ zawiera odpowiedzi na najczęściej padające pytania z Państwa strony.

01. Dlaczego woda pozostawia osad i kamień na bateriach zlewozmywaków, w czajnikach, na grzałkach bojlerów ?

Dzieje się tak, bo woda w miejskiej sieci nie jest wodą destylowaną, chemicznie czystą, ale zawiera różne minerały potrzebne człowiekowi w postaci rozpuszczonych wodorowęglanów (woda mineralna zawiera ich jeszcze więcej).

Pod wpływem temperatury wytrącają się węglany, głównie wapnia i magnezu, stąd osad w czajniku czy na baterii, który wiąże się z tzw. twardością wody, mierzoną np. ilością miligramów węglanu wapnia, zawartego w wodzie. Informacje dotyczące twardości „kranówki” znajdą Państwo na stronie Jakość wody.

02. Dlaczego PEWiK odczytuje stan wodomierzy w domach jednorodzinnych tylko raz w kwartale, a w przypadku nieobecności właściciela nieruchomości faktura wystawiania jest w oparciu o szacunkowe zużycie wody? Wielu odbiorców wolałoby płacić za faktyczne zużycie wody.

PEWIK Gdynia w każdym cyklu rozliczeniowym dokonuje ok. 35 tys. odczytów wodomierzy zainstalowanych w tzw. budynkach jednorodzinnych. Z tego powodu, ale też przede wszystkim z powodu niewielkiego zużycia wody, grupa ta rozliczana jest w cyklu kwartalnym. Wobec powyższego stany wskazań wodomierzy w budynkach jednorodzinnych odczytywane są raz na kwartał – częstsze odczyty z przyczyn ekonomiczno-organizacyjnych nie mają uzasadnienia (spowodowałyby między innymi wzrost kosztów działalności Spółki, co przełożyłoby się na cenę wody).

W przypadku nie dokonania odczytu, zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Spółka ma prawo ustalić należność za pobraną wodę i/lub odprowadzone ścieki na średnim poziomie zużycia przez Usługobiorcę w okresie ostatnich sześciu miesięcy.

Przekazywanie comiesięcznych odczytów stanu wodomierza nie wpłynie więc na Państwa cykl rozliczeniowy. Jednak, jeśli z jakichkolwiek powodów nasz pracownik nie mógł odczytać stanu wodomierza, podając nam kwartalne zużycie wody, otrzymacie Państwo wystawioną w oparciu o tę informację fakturę. Stan wodomierza można podać telefonicznie lub przez Internet – pod adresem: http://www.pewik.gdynia.

03. Jakiego rodzaju gaz powstaje w oczyszczalni ścieków? Czy jest on wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej? Czy istnieje możliwość dostarczania gazu lub energii innym podmiotom? Czy Zarząd Spółki rozważa rozszerzenie działalności także na te sektory?

W oczyszczalni ścieków w trakcie procesu fermentacji metanowej w zamkniętych komorach fermentacyjnych powstaje biogaz, którego podstawowym składnikiem jest metan (około 65%), dwutlenek węgla (około 34%) oraz pozostałe gazy (1%).

W chwili obecnej biogaz jest wykorzystywany na potrzeby:

  • Technologiczne (ogrzewanie zamkniętych komór fermentacyjnych)
  • Ogrzewanie budynków na terenie oczyszczalni ścieków
  • Ogrzewanie ciepłej wody użytkowej
  • Utrzymania właściwej temperatury spalania osadów

Nadwyżka produkowanego biogazu jest spalana na pochodni nadmiarowej. Zakup i montaż agregatu do produkcji energii elektrycznej z biogazu planowany jest na lata 2010 – 2011.

Wykorzystanie biogazu przez innych odbiorców wymagałoby dostosowania urządzeń spalających gaz do specyficznego składu biogazu (niższa, niż w gazie ziemnym zawartość metanu, wyższa zawartość CO2). Brak jest ponadto sieci przesyłowej z terenu oczyszczalni do innych odbiorców, a ponoszenie nakładów na jej budowę byłoby ekonomicznie nieuzasadnione (zbyt mała ilość biogazu w stosunku do możliwości jego wykorzystania). Planuje się natomiast, że energia produkowana z biogazu (energia ze źródeł odnawialnych) sprzedawana będzie do sieci energetyki zawodowej.

04. Jak można zwiedzić obiekty PEWIK ?

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni przy współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, od kilku lat realizuje program edukacji ekologicznej i udostępnia obiekty Spółki. Oferta kierowana jest do wszystkich placówek szkolnych z terenu działania PEWIK tj. Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa (miasto i gmina), Kosakowa, Pucka (gmina). Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć w warsztatach na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” lub na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Reda”, gdzie będzie można poznać nowoczesne sposoby i technologie ujmowania i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” faxem na Nr: 058/624-46-61 lub e-mail: sekretariat@kzg.pl z tytułem projektu: „Oczyszczanie ścieków” lub „Ujmowanie i uzdatnianie wody”.

Chętnych serdecznie zapraszamy!

05. Skąd pochodzi woda znajdująca się w systemie wodociągowym w PEWIK?

Wyłącznym źródłem wody są ujęcia wody podziemnej. Wody podziemne wypełniają różnowiekowe osady geologiczne. Od najmłodszych – czwartorzędowych, poprzez trzeciorzędowe, do najstarszych – kredowych. Wiek ujmowanych wód podziemnych jest związany z głębokością ich występowania: najmłodsze wody podziemne występujące w osadach czwartorzędowych mają do 50 lat, wody starsze w osadach trzeciorzędu mają do 800 lat, wiek wód najstarszych, kredowych jest szacowany na około 2000 lat. Przeszło 70% zasobów wód podziemnych będących w dyspozycji PEWIK wypełnia osady czwartorzędu. Pozostałe 30% stanowią wody podziemne występujące w osadach trzeciorzędu i kredy. PEWIK Gdynia eksploatuje 8 ujęć wód podziemnych. Przeszło 1/3 zasobów wód podziemnych pochodzi z największego ujęcia „Reda” w miejscowości Moście Błota k/Redy. Kolejne miejsca zajmują ujęcia: „Rumia”, „Wiczlino”, „Cedron”, „Wielki Kack”, „Kolibki”, „Sieradzka”, „Brzozowa”