Kalendarium

Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków      

       Inicjatorem pozyskania dotacji z funduszu ISPA był Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Przygotowania do pozyskania funduszy z programu ISPA rozpoczęły się podpisaniem w czerwcu 2002 roku porozumień pomiędzy Gminami a Komunalnym Związkiem Gmin o przystąpieniu do programu „Ochrona Zatoki Puckiej i Wód Bałtyku oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110”. Ustalono w nich zasady finansowania zadań rzeczowych przedsięwzięcia i zasady ponoszenia kosztów przygotowania przedsięwzięcia. Następnie przystąpiono do tworzenia Studium Wykonalności. Wniosek aplikacyjny przygotowany przez konsultantów z firmy PROEKO Sp. z o.o. został złożony wraz z Studium Wykonalności do NFOŚiGW w kwietniu 2003 roku i po akceptacji Zarządu przesłany do Komisji Europejskiej.
Beneficjentem środków, inwestorem i eksploatatorem sieci i obiektów jest PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Natomiast zadaniem gmin jest przygotowanie dokumentacyjne zadań sieciowych na terenie danej gminy. Dla celów koordynacji realizacji przedsięwzięcia utworzono Dział Realizacji Projektu – Jednostkę Realizującą Projekt.

                                                      KALENDARIUM PROJEKTU

 

Data

Wydarzenie

18.12.2003

Komisja Europejska podjęła decyzję nr 18/12/2003 o przyznaniu dotacji z funduszu ISPA dla projektu nr 2003/PL/16/P/PE/038 pn.: „Dolina Redy i Chylonki water supply and waste water treatment”. Unia postanowiła przyznać dotację w wysokości 55 % kosztów kwalifikowanych i kwocie nieprzekraczającej 27.471.400 E, do wykorzystania na realizację projektu w latach 2004-2008.

16.04.2004

W dniu 20 września 2004 r. została podpisana Umowa Finansowania dla Projektu, pomiędzy Szefem Instytucji Płatniczej (SIP) a Sektorowym Urzędnikiem Zatwierdzającym (SUZ)

22.06.2004

Podpisano Porozumienia o Realizacji Projektu pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie, działającym na rzecz Ministra Środowiska a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Gdyni

11.02.2005

Ogłoszenie pierwszego postępowania przetargowego w projekcie „Analiza techniczna i ekonomiczna budowy głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze”patrz: Plan Przetargów

02.03.2005

Ogłoszenie Kontraktu na usługi „ Nadzór nad realizacją projektu”patrz: Plan Przetargów

04.04.2005

W wyniku postępowania przetargowego i braku ofert postępowanie dla Kontraktu 2 zostaje unieważnione.

20.05.2005

Ukazuje się powtórne ogłoszenie o zamówieniu.patrz: Plan Przetargów

27.06.2005

W wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy Kontraktu na „Nadzór nad realizacją projektu”. Umowę z firmą SAFEGE Oddział Polska podpisano 27.06.2005 r.

01.07.2005

Publikacja ogłoszenia Kontrakt 8 „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Reda II i Sieradzka oraz budowa stacji uzdatniania wody Wielki Kack”patrz: Plan Przetargów

04.07.2005

Publikacja ogłoszenia Kontrakt 4 „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Dębogórze”patrz: Plan Przetargów

30.09.2005

Podpisano umowę na realizację Kontraktu 8.Wykonawcą robót zostało wybrane konsorcjum firm Hydrobudowa 9 z Poznania oraz Hydrobudowa S.A. z Gdańska. Z okazji podpisania pierwszego kontraktu na roboty budowlane uroczystość została zorganizowana w Restauracji Barrakuda w Gdyni, na której gościli przedstawiciele władz miast i gmin zaangażowanych w projekt, przedstawiciele NFOŚiGW oraz Wykonawcy już podpisanych kontraktów na usługi.

03.11.2005

Wykonawcą Kontraktu 4 „Rozbudowa i przebudowa GOŚ Dębogórze” została wybrana firma Budimex –Dromex Oddział Olsztyn.

10.11.2005

Ukazuje się ogłoszenie dla pierwszego Kontraktu na realizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych „ Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Wejherowie i gminach Wejherowo i Kosakowo.”patrz: Plan Przetargów

01.12.2005

Przekazano teren budowy dla SUW Reda II i Wielki Kack. Wykonawca rozpoczął roboty ziemne.

01.12.2005

Rozpoczyna się faza realizacji Kontraktu 4 „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Dębogórze”.

24.02.2006

Wybrano Wykonawcę części 4 Kontraktu 6 na budowę sieci wodociągowej w gminie Wejherowo i modernizację SUW Brzozowa II. Roboty będzie realizować firma B&W Usługi Ogólnobudowlane z Pruszcza Gdańskiego wraz z partnerami.

10.03.2006

Wykonawca części 1 Kontraktu 6 na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Wejherowo został Przedsiębiorstw Inżynieryjne Półwysep z Redy.

10.04.2006

Wykonawcą części 2 Kontraktu 6 na budowę kanalizacji sanitarnej praz sieci wodociągowej w gminie Kosakowo wybrano Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych EKO z Gdyni wraz z partnerami.

08.05.2006

Ogłoszenie dla Kontraktu 9 na budowę III etapu stacji uzdatniania wody Wiczlino oraz sieci wodociągowych o kanalizacyjnych w Gdyni zostaje opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.patrz: Plan Przetargów

09.05.2006

Ukazuję się ogłoszenie kolejnego postępowania. Kontrakt 7 składający się z trzech części obejmuje budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gdyni i Redzie oraz minie Puck.patrz: Plan Przetargów

08.08.2006

Do Komisji Europejskiej wpłynął wniosek o dokonanie zmian Memorandum Finansowego dla projektu. Wniosek dotyczy zwiększenia wysokości środków pomocowych Funduszu Spójności.

31.08.2006

Podpisana zostaje kolejna umowa „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście Gdynia”. Wykonawcą robót budowlanych jest Budimex Dromex S.A. Oddział Budownictwa Ekologicznego w Olsztynie.

04.10.2006

Budimex Dromex S.A. podpisuje kolejną umowę na roboty w ramach projektu. Tym razem podjął się wykonania Kontraktu 7 części 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Gdynia. Uszczelnienie kanału odprowadzającego ścieki z GOŚ Dębogórze do kanału krytego przed wsią Kazimierz (poprzez zarurowanie) oraz przebudowa i renowacja kolektorów sanitarnych w Gdyni, Rumi i Wejherowie.”Umowa „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Redzie” (czyli Kontrakt 7 część 2) podpisana zostaje z firmą WOD KAN Grzenkowicz Sp. z o.o. z Kartuz.

Więcej informacji patrz: Aktualności

12.10.2006

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę reaktora biologicznego. Uroczystość odbyła się z udziałem władz lokalnych, Zamawiającego i Wykonawcy oraz przedstawicieli gmin zaangażowanych w projekt.
Więcej informacji patrz: Aktualności

8.12.2006

Komisja Europejska podejmuje decyzję o zwiększeniu dotacji z Funduszu Spójności dla projektu. Koszty kwalifikowane projektu wynoszą obecnie 61 207 650 euro. Wartość dotacji wynosi 33 052 131 euro, a okres realizacji projektu wydłużono do końca 2010 roku.

22.01.2007

Firma Krevox zostaje wybrana Wykonawcą Kontraktu 9 część 1 – „Budowa III etapu stacji uzdatniania wody Wiczlino”. Kontrakt zostanie realizowany w ciągu najbliższych 9 miesięcy.

25.01.2007

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wejherowo to kolejny podpisany kontrakt na roboty budowlane realizowany wg. Czerwonego FIDIC’a. Wykonawcą została wybrana firma ATA-TECHNIK z Budzynia.

05.02.2007

Podpisano kolejną w tym roku umowę na roboty budowlane. Firma HYDROINSTAL została wybrana Wykonawcą Kontraktu 6 część 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Puck.

10.10.2007

Komisja Europejska potwierdza wypełnienie warunku środowiskowego 8.4 zawartego w Memorandum Finansowym. Decyzja ta daje możliwość korzystania z pozostałych  środków Funduszu Spójności. Do tej pory wykorzystano zaliczkę w kwocie 5 494 280 euro.

20.12.2007

Uroczyste zakończenie budowy III etapu Stacji Uzdatniania Wody Wiczlino. Więcej informacji w Aktualnościach

11.03.2008

Uroczyste zakończenie robót budowlanych w ramach kontraktu nr 6 część 1 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Wejherowo” oraz część 4 „Budowa magistralnej sieci wodociągowej dla miejscowości Góra, Bolszewo, Orle, Zamostne, Kniewo i Warszkowo oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej dla miejscowości Góra w gminie Wejherowo. Przebudowa i rozbudowa SUW Brzozowa II”.Więcej informacji w Dziale Aktualności

29.05.2008

Podpisano kontrakt „Budowa głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze”.Więcej informacji tutaj

15.10.2008

Uroczyste zakończenie budowy Stacji Uzdatniania Wody „Reda”. Zadanie to realizowane było w ramach kontraktu nr 8 „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody ,,Reda” i ,,Sieradzka” oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody ,,Wielki Kack” w Gdyni. Kontrakt ten realizowany był przez konsorcjum firm: Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane S.A. z Poznania oraz Hydrobudowa S.A. z Gdańska.

11.12.2008

Uroczyste zakończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gdyni Wiczlinie. W ramach kontraktu (Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gdyni); wykonano: 14,95 km sieci wodociągowej, 16,76 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 5,44 km kanalizacji sanitarnej tłocznej, 4 przepompownie ścieków o łącznym wydatku Q=108,4 dm3/s oraz 156 odgałęzień/przyłączy kanalizacyjnych. Ogółem wykonano 37,15 km rurociągów. Należy nadmienić, iż sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej została wykonana z rur kamionkowych. Główną zaletą kamionki jest trwałość, długowieczność i szczelność instalacji oraz idealna i harmonijna współpraca ze środowiskiem. Koszt powyższego zakresu rzeczowego robót wynosi 4,04 mln euro.

14.05.2009

Uroczyste zakończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Redzie i gminie Puck (kontrakt 7 cz. 2 oraz cz. 3). W ramach zadań wykonano łącznie w Redzie 16,6 km sieci wodociągowej i 37,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast w gminie Puck wykonano 26,0 km sieci kanalizacyjnej. Roboty budowlane wykonywane były przez firmę WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z Kartuz oraz HYDROINSTAL Czesław Drewa z Bolszewa.

22.05.2009

Uroczyste zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bolszewo i Gościcino (kontrakt 6 cz. 3). W ramach kontraktu wykonano 21,3 km kanalizacji sanitarnej. Wykonana została również przepompownia ścieków o wydajności Q=6,2 dm3/s. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK Sp. Jawna w Budzyniu.

04.06.2009

Uroczyste zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rekowo Górne, Widlino, Połchowo. W ramach kontraktu firma HYDROINSTAL Czesław Drewa z Bolszewa wykonała 21,3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz trzy przepompownie ścieków sanitarnych o łącznej wydajności Q=32,2 dm3/s.

30.07.2009

Zakończenie rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody „Sieradzka” i budowy stacji uzdatniania wody „Wielki Kack”. Prace wykonywało konsorcjum firm Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane S.A. z Poznania oraz Hydrobudowa S.A. z Gdańska.

03.09.2009

Zatopienie kamienia węgielnego pod budowę głębokowodnego kolektora odprowadzającego do Zatoki Puckiej ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków „Dębogórze”. Uroczystość odbyła się z udziałem władz lokalnych, przedstawicieli gmin zaangażowanych w projekt, przedstawicieli władz szczebla wyższego, Zamawiającego i konsorcjum wykonawczego gdańskich firm: Hydrobudowa S.A., PRCiP Sp. z o.o.

08.10.2009

Uroczyste zakończenie kontraktu polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków „Dębogórze”. Kontrakt ten jest największym realizowanym w ramach projektu „Dolina Redy i Chylonki – Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”. Wartość robót wykonanych to 13,2 mln euro. Kontrakt finansowany był z dotacji z Funduszu Spójności i środków własnych PEWIK GDYNIA wspartych pożyczkami inwestycyjnym NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Generalnym wykonawcą była firma Budimex – Dromex S.A.
04.11.2010  Uroczyste zakończenie Projektu nr 2003/PL/16/P/PE/038  „Dolina Redy i Chylonki – Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”