Główne cele

GŁÓWNE CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków dla Doliny Redy i Chylonki.
Głównym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie na przyszłość dobrej jakości wody pitnej na całym obszarze działania PEWIK oraz ochrona wód Zatoki Puckiej i wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 przed zanieczyszczeniem, poprzez:

  • rozbudowę i modernizację systemu odbioru ścieków oraz ich oczyszczania w sposób odpowiadający wymaganiom Dyrektywy 91/271/EEC, jak również zmniejszenie uciążliwości tych obiektów dla mieszkańców regionu
  • rozbudowę i optymalizację pracy systemów zaopatrzenia w wodę, mającą na celu zapewnienie jakości wody pitnej zgodnych z polskimi przepisami w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze oraz do parametrów określonych unijną Dyrektywą 98/83/EC.
Główne korzyści z realizacji przedsięwzięcia odniosą mieszkańcy miast Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i gmin wiejskich: Kosakowo i w części Wejherowo i Puck.

Przedsięwzięcie odpowiada celom i priorytetowym kierunkom działań w ochronie wód, nakreślonym w Polityce Ekologicznej Państwa oraz Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa w UE.

Realizacja Przedsięwzięcia stworzy warunki dla przywrócenia pierwotnego stanu wód Zatoki Puckiej, obecnie poddanych presji zanieczyszczeń bakteriologicznych, uniemożliwiających gospodarcze i turystyczne korzystanie z wód Zatoki i plaż w tym rejonie. Przedsięwzięcie stanowi kolejny etap działań prowadzonych od ponad 10 lat w zlewniach Zatoki Puckiej i Gdańskiej, mających na celu zmniejszenie obciążenia środowiska morskiego Bałtyku.

Przedsięwzięcie przyczyni się również do spełnienia celów „Strategii rozwoju województwa pomorskiego”, będącej narzędziem polityki samorządu, umożliwiającym wspieranie procesów rozwojowych województwa zmierzających do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju regionu.

Realizacja przedsięwzięcia zapewni wykonanie jednego z priorytetów strategii gmin, członków KZG, jakim jest kreowanie wysokiej jakości życia poprzez: poprawę jego ekologicznych warunków. Obejmuje to m. in. poprawę zaopatrzenia w wodę i polepszenie jakości wody pitnej, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w połączeniu z równoczesną rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej.

Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, obejmujące m. in. dostosowanie rozmiarów i lokalizacji ujęć wodnych do pozostających w dyspozycji zasobów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ochronę głównych zbiorników wód również przyczyni się do realizacji celów strategii poprawy jakości życia.

Bezpośredni obszar oddziaływania projektu ma charakter subregionalny w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych i w zakresie ochrony wód powierzchniowych (południowo – zachodnie wybrzeże Zatoki Puckiej). Pośrednio obszar oddziaływania efektów projektu jest ponadregionalny z uwagi na połączenie wód Zatoki Puckiej z Morzem Bałtyckim poprzez Zatokę Gdańską.

Na skutek realizacji projektu ostatecznie zostanie rozwiązany problem „hot-spot” nr 75, którym w dokumentach Konwencji Helsińskiej oznaczona jest oczyszczalnia ścieków „Dębogórze”.