Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Laboratorium


Obowiązujące przepisy wymagają ciągłej kontroli zgodności określonych parametrów z normami. Dla zapewnienia odpowiednich parametrów wody dostarczonej do odbiorców, jak i oczyszczonych ścieków, przeprowadzane są systematyczne badania pobieranych próbek przez własne laboratoria posiadające certyfikat akredytacji.

Każdego dnia pobierane są próbki wody, ścieków, osadów ściekowych oraz popiołów, które następnie poddawane są gruntownej analizie pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Dział Laboratorium Wody i Ścieków wyposażony jest w nowoczesny sprzęt pomiarowo-badawczy m.in. wysokiej klasy spektrometry absorpcji atomowej, spektrofotometry, konduktometry, pehametry, mętnościomierz, mikroskopy oraz wysoko specjalistyczny mikrofalowy system mineralizacji próbek.

Laboratorium przewozi próbki wody specjalistycznymi samochodami wyposażonymi w chłodnie. Analizy wykonywane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę.

W przypadku wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stosuje się 38 procedur badawczych, w tym na obecność metali, substancji organicznych, gazów oraz zapachu, barwy i smaku.  Woda z systemu wodociągowego podlega nadzorowi sanitarnemu, który pełniony jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W przypadku ścieków i osadów ściekowych stosuje się 43 metody badawcze, między innymi na zawartość związków azotu i fosforu, metali ciężkich, zasadowość oraz skład mikrobiologiczny osadu czynnego. Dzięki codziennej pracy analityków obu laboratoriów, wspieranych specjalistycznym sprzętem i technologią badawczą, klienci Spółki mogą mieć pewność, że dostarczana woda i odbierane ścieki, spełniają polskie i unijne normy w tym zakresie.

Istotnym uzupełnieniem zintegrowanego systemu zarządzania jest wdrożony system jakości w Dziale Laboratorium Wody i Ścieków PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., który uzyskał 7 kwietnia 2006 r. akredytację nr AB 697. Jednostka akredytująca, Polskie Centrum Akredytacji, potwierdziła kompetencje techniczne laboratorium oraz spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Obecnie Dział Laboratorium Wody i Ścieków posiada certyfikat akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań najnowszego wydania w/w normy z 2005 roku.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 697