Klauzula informacyjna na potrzeby przyjmowania zgłoszeń o szkodach

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul Witomińska 29,  81-311, zwane dalej: „Spółką”.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie Spółka będzie przetwarzać dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku, podjęcia działań w celu likwidacji powstałej szkody oraz prowadzenia związanej z tym korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Obowiązek prawny wynika z konieczności naprawienia szkody powstałej w związku z działalnością Spółki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji w/w celów. Spółka będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki, jak też podmiotom współpracującym ze Spółką w celu likwidacji szkód w tym ubezpieczycielom oraz brokerom ubezpieczeniowym. Ponadto Spółka będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom świadczącym usługi pocztowe, oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Jak długo Spółka będzie przetwarzać dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie prowadzenia działań w celu likwidacji szkody oraz przez okres 5 lat od chwili zakończeniu likwidacji.

 

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt

 

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Łukasz Jasiński, e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul Witomińska 29,  81-311 Gdynia.