Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków

Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków

P.T. Klienci!

               PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 2180), taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie tej ustawy zachowują moc przez 180 dni od tej daty.

 

               W związku z powyższym, obecnie stosowane stawki taryf będą obowiązywały do 10 czerwca 2018 r., chyba że wcześniej wejdzie w życie nowa taryfa zatwierdzona przez organ regulacyjny.

 

              Ponadto informujemy, że nowelizacja ustawy, o której mowa wyżej, przekazała dotychczasowe kompetencje gmin/związków międzygminnych w zakresie zatwierdzania taryf nowemu organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Organ regulacyjny ogłosi taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu taryfy stanie się ostateczna. Nowa taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia w powyższy sposób.
Spółka umieści niezwłocznie zatwierdzoną taryfę na swojej stronie internetowej i udostępni w Biurze Obsługi Klienta.