Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/61/2006

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni Sp. z o.o., ul. Witomińska 21

81-311 Gdynia, tel.:  058/ 6687-311   fax.: 058/ 6687-266, biuro@pewik.gdynia.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr ZP/61/2006

O WARTOŚCI, KTÓRA PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 60.000 euro

na dostawy paliw płynnych (benzyny bezołowiowej i oleju napędowego)

CPV 231

 

ZAMÓWIENIE NINIEJSZE NIE PODLEGA STOSOWANIU PROCEDUR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZYCH (PODSTAWA: ART. 132 i 133 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tekst jednolity DZ.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

PRZETARG REALIZOWANY ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PEWIK GDYNIA SP. Z O.O.

 

1.             Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez podatku VAT): 235 582,40 EURO.

2.             Ogłoszenie o postępowaniu nie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3.             Zamawiający nie dopuszczał możliwości złożenia ofert wariantowych.

4.             Zamawiający nie dopuszczał możliwości złożenia ofert częściowych.

5.             Dane o ofertach:

Złożono jedną ofertę.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6.             Wybrano ofertę firmy: PKN ORLEN S.A. ul. Beneta 2, Warszawa.

 

Gdynia, dnia 6.03.2007 r.