Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/51/2006

Ogłoszenie nr OZU/2006/11/10-1618875 o zawarciu Umowy nr  ZP/51/2006

Zamawiający:
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
ul. Witomińska 21]
81-311 Gdynia

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa 275 szt. paczek świątecznych dla dzieci.

CPV 15842000

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta.
Wyboru oferty dokonano w oparciu o kryterium wyboru wg. wskazanego w SIWZ wzoru.

Nazwa i adres Wykonawcy:

GOGRA

Ryszard Gołdyn

ul. B. Krzywoustego 6

81-035 Gdynia