Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/31/2005

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Gdyni 81-311 Gdynia, województwo Pomorskie, powiat Gdynia, ul. Witomińska 21 REGON: 190563879 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa wodomierzy (grupa CPV 332) 3. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT): w pakiecie nr 1: 81.738,66 euro; w pakiecie nr 2: 18.004,35 euro słownie: w pakiecie nr 1: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem 66/100 euro; w pakiecie nr 2: osiemnaście tysięcy cztery 35/100 euro 4. Ogłoszenie o postępowaniu nie było opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. Dopuszczono składanie ofert częściowych, liczba zadań wynosi: 2 6. Dane o ofertach: a. liczba złożonych ofert: I - 4, II - 2, b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania:I - 3, II - 1, 7. Ceny ofert a. cena najtańszej oferty uznanej za ważną (z VAT): I - 214.292,51 PLN, II - 88.679,06 PLN, b. cena najdroższej oferty uznanej za ważną (z VAT):I - 214.292,51 PLN, II - 88.679,06 PLN, 8. Umowę podpisano z wybranym Wykonawcą: I: a. firma Przedsiębiorstwo Handlowe, Technika Grzewcza, Sanitarna i Domowa BIMS Plus Sp. z o.o. w Gdyni b. REGON c. kod, miejscowość, województwo, powiat: 81-061 Gdynia, Pomorskie, Gdynia d. ulica, nr domu, nr lokalu: Hutnicza 25 A e. internet: e-mail: f. tel., faks: (058) 664-02-22; (058) 664-33-00 Cena wybranej oferty (z VAT): 214.292,51 PLN słownie: dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa 51/100 PLN w tym VAT: 38.642,91 PLN słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa 91/100 PLN II: a. firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAS Sp. z o.o. b. REGON c. kod, miejscowość, województwo, powiat: 81-198 Kosakowo, Pomorskie, Puck d. ulica, nr domu, nr lokalu: Kalinowa 6 e. internet: e-mail: f. tel., faks: (058) 679-13-75; (058) 679-29-58 Cena wybranej oferty (z VAT): 88.679,06 PLN słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć 06/100 PLN w tym VAT: 15.991,31 PLN słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 31/100 PLN