Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/42/2006

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
OGŁOSZA WYNIK POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO
na dostawę narzędzi specjalistycznych
wraz z przeszkoleniem wytypowanych pracowników
ZP/42/2006


1.Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT):
    90.106,51 zł netto
    słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześć złotych +51/100

2.Dane o ofertach:
    a. liczba złożonych ofert: 2
    b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0.

3.Ceny ofert:
    a. cena najtańszej oferty uznanej za ważną (z VAT):
        78.954,74 zł brutto
    b. cena najdroższej oferty uznanej za ważną (z VAT):
        78.129,99 zł brutto

4.Umowę podpisano z wybranym wykonawcą:
        NARZĘDZIA Sp. z o.o.
        ul. Gen. Hallera 169
        80-416 Gdańsk
    za cenę 78.954,74 zł brutto.

Gdynia, dnia 06-08-2006