Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/13/2006

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Gdyni 81-311 Gdynia, województwo Pomorskie, powiat Gdynia, ul. Witomińska 21 REGON: 190563879 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA SAMOCHODÓW (CPV-341) 3. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT): 219.266,00 słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieśćie sześćdziesiąt sześć złotych 4. Ogłoszenie o postępowaniu nie było opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. Dopuszczono składanie ofert częściowych, liczba zadań wynosi: 2 6. Dane o ofertach: a. liczba złożonych ofert: I - 2, II - 1, b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania:I - 2, II - 1, 7. Ceny ofert a. cena najtańszej oferty uznanej za ważną (z VAT): I - -, II - -, b. cena najdroższej oferty uznanej za ważną (z VAT):I - -, II - -, 8. Umowę podpisano z wybranym Wykonawcą: I: brak rozstrzygnięcia przetargu powód: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu II: brak rozstrzygnięcia przetargu powód: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu