Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/76/2005

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Gdyni 81-311 Gdynia, województwo Pomorskie, powiat Gdynia, ul. Witomińska 21 REGON: 190563879 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa paliw płynnych 3. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT): 928.420,00 słownie: dziewięćset dwadzieścia osiemtysiecy czterysta dwadzieścia zł 4. Ogłoszenie o postępowaniu nie było opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. Nie dopuszczono składania ofert częściowych. 6. Dane o ofertach: a. liczba złożonych ofert: I - 1, b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania:I - 0, 7. Ceny ofert a. cena najtańszej oferty uznanej za ważną (z VAT): I - ceny jednostkowe, b. cena najdroższej oferty uznanej za ważną (z VAT):I - -, 8. Umowę podpisano z wybranym Wykonawcą: I: a. firma PKN ORLEN S.A. b. REGON c. kod, miejscowość, województwo, powiat: 09-411 Płock d. ulica, nr domu, nr lokalu: Chemików 7 e. internet: e-mail: f. tel., faks: Cena wybranej oferty (z VAT): ceny jednostkowe ON i PB słownie: w tym VAT: słownie: