Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/49/2015

Polska-Gdynia: Elektryczność

2015/S 249-456066

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe


Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
ul. Witomińska 29
Osoba do kontaktów: Hanna Makowicz
81-311 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586687259
E-mail: hanna.makowicz@pewik.gdynia.pl
Faks: +48 586687266

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pewik.gdynia.pl

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa energii elektrycznej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Punkty poboru PEWIK GDYNIA Sp.z o.o., zlokalizowane na terenie miast: Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa oraz gmin: Wejherowo, Puck, Kosakowo – zgodnie z zestawieniem punktów poboru energii elektrycznej stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Kod NUTS PL633

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.). Szacunkowa wielkość potrzeb w zakresie zużycia energii elektrycznej w całym okresie obowiązywania umowy wynosi około 47 859 164 kWh i została wyliczona w oparciu o średnioroczne zużycie w okresie poprzedzającym wszczęcie postępowania dla 126 punktów poboru, w tym w poszczególnych grupach taryfowych jak niżej:
B 23 – 18 punktów
B 22 – 3 punkty
B 21 – 1 punkt
C 22A – 4 punkty
C 21 – 10 punktów
C 11 – 90 punktów
Aktualna moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 8 303,5 kW.
2. Zamawiający wytwarza w skojarzeniu energię cieplną i elektryczną z biogazu i posiada wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję o numerze WEE/2667/22161/W/DSW/2013/MSz z dnia 2 grudnia 2013 r. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku akcyzowym Wykonawca nie będzie naliczał podatku akcyzowego od energii sprzedanej Zamawiającemu. W przypadku zmian uregulowań prawnych w zakresie naliczania podatku akcyzowego na etapie realizacji umowy, zastosowanie będą miały zmienione przepisy.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 9 155 458,07 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
ZP/49/2015
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 197-358180 z dnia 10.10.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1) Udzielenie zamówienia i jego wartość
V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.12.2015
V.1.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PGE Obrót S.A.
ul. 8 Marca 6
35-959 Rzeszów
POLSKA

V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 11 486 199,36 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 155 458,07 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 2
V.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Szczegółowe uregulowania dot. korzystania ze środków ochrony prawnej zawiera Dział VI Ustawy art. 179-198 g.
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.12.2015