Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/68/2005

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Gdyni 81-311 Gdynia, województwo Pomorskie, powiat Gdynia, ul. Witomińska 21 REGON: 190563879 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa polielektrolitów dla GOŚ Dębogórze 3. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT): 1.080.000,00 słownie: milionosiemdziesiątdwatysiące+00/100 4. Ogłoszenie o postępowaniu nie było opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. Dopuszczono składanie ofert częściowych, liczba zadań wynosi: 2 6. Dane o ofertach: a. liczba złożonych ofert: I - 3, II - 1, b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania:I - 0, II - 0, 7. Ceny ofert a. cena najtańszej oferty uznanej za ważną (z VAT): I - 14,52 zł/kg, II - 17,26 zł/kg, b. cena najdroższej oferty uznanej za ważną (z VAT):I - 15,74 zł/kg, II - 15,74 zł/kg, 8. Umowę podpisano z wybranym Wykonawcą: I: a. firma Kemipol Sp. z o.o. b. REGON - c. kod, miejscowość, województwo, powiat: 72-010 Police, Zachodniopomorskie d. ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Kuźnicka 6 e. internet: www.kemipol.com.pl e-mail: biuro@kemipol.poczta.pl f. tel., faks: - Cena wybranej oferty (z VAT): 14,52 zł/kg słownie: czternaście+52/100 w tym VAT: 2,62 słownie: dwa+62/100 II: a. firma Ciba Specialty Chemicals Magyarorszag Kft. Oddział w Polsce b. REGON - c. kod, miejscowość, województwo, powiat: 01-531 Warszawa, Mazowieckie d. ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B e. internet: www.ciba.pl e-mail: - f. tel., faks: - Cena wybranej oferty (z VAT): 15,74 zł/kg słownie: piętnaście+74/100 w tym VAT: 2,84 słownie: dwa+84/100