Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/15/2013

                                                                                                            OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
                                                                                           PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
                                                                                                                               NR SPRAWY: ZP/15/2013

                                                                                                                                DOSTAWA NARZĘDZI
                                                                                                                                     CPV 421, 426, 445

Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 218.382.600,00 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.

I.    Opis przedmiotu zamówienia:
                         Pakiet  I: Dostawa pomp;
                            Pakiet II: Dostawa agregatów prądotwórczych;
                               Pakiet III: Dostawa przecinarek spalinowych, młotów wyburzeniowych i szlifierek kątowych.
II.    Kryteria oceny ofert:  cena – 100%;
III.    Pakiet I – Dostawa pomp;
1.    Liczba otrzymanych ofert: 5 (pięć).
2.    Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
        BBA Pumps PL
        ul. Geodetów 176, 05-500 Piaseczno
3.    Data zawarcia umowy: 10.05.2013 r.
4.    Wartość brutto umowy:  22 632,00 zł.
IV.    Pakiet II – Dostawa agregatów prądotwórczych;
1.    Liczba otrzymanych ofert: 4 (cztery).
2.    Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
        Narzędzia Sp. z o.o.
        ul. Gen. Hallera 169, 80-416 Gdańsk
3.    Data zawarcia umowy: 10.05.2013 r.
4.    Wartość brutto umowy:  22 873,82 zł.
V.    Pakiet III – Dostawa przecinarek spalinowych, młotów wyburzeniowych i szlifierek kątowych;
1.    Liczba otrzymanych ofert: 4 (cztery).
2.    Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
        Bosch Centrum Gdynia D. i W. Wałczyk Sp. Jawna
        ul. Morska 122A, 81-225 Gdynia
3.    Data zawarcia umowy:10.05.2013r.
4.    Wartość brutto umowy: 59 059,68 zł.                  
                                                                                                                          DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
                                                                                                                                                I ROZWOJU

Data: 20.05.2013 r.                                                                                                    mgr inż. Ryszard Seredyn