Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/20/2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NR SPRAWY: ZP/20/2012


DOSTAWA NARZĘDZI

CPV 421, 426,429

Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 


Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 217.797.600,00 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Pakiet  I: Dostawa pomp;
Pakiet II: Dostawa przecinarek, młotów wyburzeniowych i aparatów do nawiercania;
II. Kryteria oceny ofert:  cena – 100%;
III. Pakiet I – Dostawa pomp;
1. Liczba otrzymanych ofert: 2 (dwie).
2. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
     Bosch Centrum Gdynia D. i W. Wałczyk Sp. Jawna
     ul. Morska 122A, 81-225 Gdynia
3. Data zawarcia umowy: 23.07.2012 r.
4. Wartość brutto umowy:  35 829,90 zł.
IV. Pakiet III – Dostawa przecinarek, młotów wyburzeniowych i aparatów do nawiercania;
1. Liczba otrzymanych ofert: 2 (dwie).
2. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
    Bosch Centrum Gdynia D. i W. Wałczyk Sp. Jawna
    ul. Morska 122A, 81-225 Gdynia
3. Data zawarcia umowy: 23.07.2012 r.
4. Wartość brutto umowy:  101 856,30 zł.


                                                                       PROKURENT

                                                 DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

                                                                       I ROZWOJU

                                                        mgr inż. Ryszard Seredyn
Data: 25.07.2012 r.