Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/04/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NR SPRAWY ZP/04/2011
      na:

Dostawę koagulantów
(CPV 24312000-4)

 Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 211.676.900,00  zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 58-6687311, fax. 58-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.

I.    Opis przedmiotu zamówienia:
PAKIET nr I: dostawa wodnego roztworu siarczanu żelaza III do strącania ścieków,
PAKIET nr II: dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu do likwidacji bakterii nitkowatych w osadzie czynnym.
II.    Kryteria oceny ofert: cena – waga 100%.
III.    PAKIET nr I: dostawa wodnego roztworu siarczanu żelaza III do strącania ścieków.
1.    Liczba ważnych ofert: 1.
2.    Cena oferty:  463.050,00 zł netto; 569.551,50 zł brutto.
3.    Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
         KEMIPOL Sp. z o.o.
         ul. Kuźnicka 6
         72-010 Police
4.    Data zawarcia umowy: 04.03.2011 r.
5.    Wartość umowy: 463.050,00 zł netto; 569.551,50 zł brutto.
IV.    PAKIET nr II: dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu do likwidacji bakterii nitkowatych w   osadzie czynnym.
 1.     Liczba ważnych ofert: 1.
 2.     Cena oferty:  912.450,00 zł netto; 1.122.313,50 zł brutto.
 3.     Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
            KEMIPOL Sp. z o.o.
            ul. Kuźnicka 6
            72-010 Police
 4.    Data zawarcia umowy: 04.03.2011 r.
 5.    Wartość umowy: 912.450,00 zł netto; 1.122.313,50 zł brutto.

                               PROKURENT
                DYREKTOR DS. EKSPLOATACJI
                    mgr inż. Wiesław Kujawski

Data: 10.03.2011 r.