Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/61/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NR SPRAWY ZP/61/2010
na:
DOSTAWĘ NARZĘDZI SPECJALISTYCZNYCH
(CPV 421, 426, 429)
Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 


Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 211.676.900,00 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.


I.    Opis przedmiotu zamówienia:
   Pakiet  I: Dostawa pomp ,
   Pakiet II: Dostawa: młotów wyburzeniowych, aparatów do nawiercania, odkurzacza przemysłowego,
   Pakiet III: Dostawa zestawów spawalniczych,

II.    Kryteria oceny ofert: cena – waga 100%

III.    Pakiet I : Dostawa pomp.
1.    Liczba otrzymanych ofert: 3 (trzy).
2.    Najniższa cena oferty: 20 717, 00zł netto; 25 274,74  zł brutto;
3.    Najwyższa cena oferty: 37 000,00 zł netto; 45 140,00  zł brutto;
4.    Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
                                              Narzędzia Sp. z o.o.
                              ul. Generała Hallera 16, 80-416 Gdańsk
5.    Data zawarcia umowy: 22.11.2010 r.
6.    Wartość umowy: 20 717, 00zł netto; 25 274,74  zł brutto;
IV.    Pakiet II – Dostawa: młotów wyburzeniowych, aparatów do nawiercania, odkurzacza przemysłowego.
1.    Liczba otrzymanych ofert: 2 (dwie).
2.    Najniższa cena oferty: 48 790,00 zł netto, 59 523,80 zł brutto;
3.    Najwyższa cena oferty: 72 065,00  zł netto; 87 919,30  zł brutto;
4.    Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
                                          Bosch Centrum Gdynia Sp.j.
                                              ul. Morska 122A, Gdynia
5.    Data zawarcia umowy:22.11.2010 r.
6.    Wartość umowy: 48 790,00 zł netto, 59 523,80 zł brutto.
V.    Pakiet III – Dostawa zestawów spawalniczych.
1.    Liczba otrzymanych ofert: 3 (trzy).
2.    Najniższa cena oferty: 20 600,00  zł netto, 25 132,00  zł brutto;
3.    Najwyższa cena oferty: 24.490,00  zł netto; 29.877,80  zł brutto;
4.    Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
                                               RYWAL RHC Sp. z o.o.
                                          ul. Budowlanych 19, Gdańsk
5.    Data zawarcia umowy: 22.11.2010 r.
6.    Wartość umowy: 20 600,00  zł netto, 25 132,00  zł brutto.
PROKURENT
DYREKTOR DS. EKSPLOATACJI
mgr inż. Wiesław Kujawski


Data: 03.12.2010 r.