Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/48/2010

PL-Gdynia: Elektryczność
2010/S 219-335634
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

 


SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w GdyniUl. Witomińska 29Do wiadomości: Hanna Makowicz 81-311Gdynia POLSKA Tel. +48 586687286 E-mail: Hanna.Makowicz@pewik.gdynia.pl Faks +48 586687266
Ogólny adres organu organizującego przetarg www.pewik.gdynia.pl
I.2)
GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Sektor wodny
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający
Sprzedaż energii elektrycznej.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Dostawy
Kupno
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w okresie od 8.12.2010 roku do 31.12.2012 roku wrozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), zwanej dalej sprzedażąenergii elektrycznej. Szacunkowa wielkość dostaw energii elektrycznej wynosi około 61 640 000 kWh i zostaławyliczona w oparciu o średnioroczne zużycie w okresie poprzedzającym wszczęcie postępowania dla 119punktów poboru, w tym w poszczególnych grupach taryfowych jak niżej:
B 23 - 17 punktów.
B 22 - 3 punkty.
B 21 - 1 punkt.
C 22A - 4 punkty.
C 21 - 9 punkty.
C 11 - 85 punktów.
Aktualna moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 7 828,0 kW.
II.1.5)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
II.1.6)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
II.2)
CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Wartość 19 439 406,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,00
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)
Kryteria udzielania zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Wykorzystano aukcję elektroniczną
Nie
IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający
ZP/48/2010
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2010/S 169-259680 z dnia 1.9.2010
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I JEGO WARTOŚĆ
NAZWA Sprzedaż energii elektrycznej.
V.1.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
5.11.2010
V.1.2)
Liczba otrzymanych ofert:
3
V.1.3)
Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
PGE Obrót Spółka Akcyjnaul. 8-go Marca 635-959 RzeszówPOLSKATel. +48 178656000E-mail: artur.pisarczyk@pge-obrot.plFaks +48 178656001
V.1.4)
Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 18 800 200,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 19 439 406,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,00
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.4)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
10.11.2010