Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/43/2005

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Gdyni 81-311 Gdynia, województwo Pomorskie, powiat Gdynia, ul. Witomińska 21 REGON: 190563879 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa 2 szt. podwozi ciężarowych wraz z zabudowami specjalistycznymi w postaci wielofunkcyjnych wozów kanałowych. 3. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT): 1600000,00 słownie: jedenmilionsześcsettysięcy00/100 4. Ogłoszenie o postępowaniu nie było opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. Nie dopuszczono składania ofert częściowych. 6. Dane o ofertach: a. liczba złożonych ofert: I - 2, b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania:I - 1, 7. Ceny ofert a. cena najtańszej oferty uznanej za ważną (z VAT): I - 1984696,00, b. cena najdroższej oferty uznanej za ważną (z VAT):I - 3306587,18, 8. Umowę podpisano z wybranym Wykonawcą: I: brak rozstrzygnięcia przetargu powód: cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia