Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/24/2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR SPRAWY ZP/24/2009

na dostawy odzieży roboczej i nakryć głowy CPV 181

Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


 

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,

ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 209.904.800,00 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 2. Dostawy odzieży roboczej i nakryć głowy CPV 181.

 3. Kryteria oceny ofert: cena – 70%; jakość 30%.

 4. Liczba otrzymanych ważnych ofert: 1 (jedna).

 5. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

  PROKURATOR BHP Sp. z o.o.

  ul. Polna 140 b

  87-100 Toruń

 6. Data zawarcia umowy: 28.05.2009 r.

 7. Wartość umowy: 62.194,90 zł netto; 75.877,78 zł brutto.


 

                                                                                    PREZES ZARZĄDU

                                                                            mgr Henryk Tomaszewski

Data: 03.06.2009 r.