Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/22/2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR SPRAWY ZP/22/2009

na sukcesywne dostawy oleju opałowego

Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,

ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 202.679.100,00 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Sukcesywne dostawy oleju opałowego.

 2. Kryteria oceny ofert: cena – waga 100%.

 3. Liczba ofert otrzymanych w wymaganym terminie: 4 (cztery).

 4. Najniższa cena oferty:

             85.000,00 zł netto; 103.700,00 zł brutto.

 1. Najwyższa cena oferty:

             87.500,00 zł netto; 106.750,00 zł brutto.

 1. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (najkorzystniejsza oferta):

            “RA SYSTEM” Rafał Dąbkowski

             ul. Sobieskiego 5 lok.8

             84-230 Rumia

  Data podpisania umowy: 28.04.2009 r.

  Wartość umowy: 85.000,00 zł netto; 103.700,00 zł brutto.

   

                                                                                                      PREZES ZARZĄDU

                                                                                                  mgr Henryk Tomaszewski


 

Data: 30.04.2009 r.