Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/64/2008

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NR SPRAWY: ZP/64/2008 na:
DOSTAWY WYROBÓW  ELEKTRYCZNYCH

Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 193.495.300 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, web: www.pewik.gdynia.pl.

1.Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
2.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów elektrycznych z podziałem na pakiety.
3.Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
4.Pakiet I: Przewody
     a)Liczba otrzymanych ofert: 4 (cztery).
     b)Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (najniższa cena):
     „AC-DC” Electric Elektrotechnika Włodzimierz Homa
      ul. Morska 107-109, 81-222 Gdynia
     c)Data zawarcia umowy: 13.01.2009 r.
     d)Wartość umowy: 18.606,89 zł netto; 22.700,40 zł brutto.
5.Pakiet II – Żarówki, Świetlówki, Oprawy,
     a)Liczba otrzymanych ofert: 3 (trzy).
     b)Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (jedna ważna oferta):
      Elektrotechnika “MORS” Sp. z o.o.
      ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia
     c)Data zawarcia umowy: 13.01.2009 r.
     d)Wartość umowy: 19.231,75  zł netto; 23.462,74 zł brutto
6.Pakiet III– Różne akcesoria elektryczne.
     a)Liczba otrzymanych ofert:  4 (cztery).
     b)Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (jedna ważna oferta):
      „AC-DC” Electric Elektrotechnika Włodzimierz Homa
      ul. Morska 107-109, 81-222 Gdynia
     c)Data zawarcia umowy: 13.01.2009 r.
     d)Wartość umowy: 65.553,63 zł netto; 79.975,43  zł brutto.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
I ROZWOJU
mgr inż. Ryszard Seredyn


Data: 14.01.2009 r.