Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/44/2007

 Gdynia: DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH

Numer ogłoszenia: 228673 - 2007; data zamieszczenia: 21.11.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 202110 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: PEWIK Gdynia Sp. z o.o., ul. Witomińska, 81-311 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 668-73-11, fax 058 668-72-66.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: sektor wodny (art. 3 ust. 1 pkt. 4, art. 132 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 2 UPZP).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w ilości 3877 szt. o wartości nominalnej 50 zł każdy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.45.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 194237,7 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sodexho Pass Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 194237.70

  • Oferta z najniższą ceną: 193850.00 / oferta z najwyższą ceną: 194237.70

  • Waluta: PLN.