Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/31/2007

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000126973, kapitał zakładowy 191 222 100 zł,

tel.: 058 6687-311, fax.: 058 6687-266 biuro@pewik.gdynia.pl


WYNIK PRZETARG NIEOGRANICZONEGO nr ZP/31/2007

O WARTOŚCI, KTÓRA PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 60.000 euro

na dostawę samochodu ciężarowego samowyładowczego z wywrotem trójstronnym i żurawiem CPV 341


ZAMÓWIENIE NINIEJSZE NIE PODLEGA STOSOWANIU PROCEDUR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZYCH (PODSTAWA: ART. 132 i 133 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tekst jednolity DZ.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

PRZETARG REALIZOWANY ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PEWIK GDYNIA SP. Z O.O. Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego:
www.pewik.gdynia.pl (>zamówienia publiczne>regulamin).  • Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez podatku VAT):

    60 291,77 EURO.

  • Ogłoszenie o postępowaniu nie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  • Zamawiający dopuszczał możliwość złożenia ofert wariantowych.

  • Zamawiający nie dopuszczał możliwości złożenia ofert częściowych.

  • Dane o ofertach:

Złożono jedną ofertę.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zaakceptowano ofertę firmy: DBK Sp. z o.o. adres: ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn,

z ceną: 338 131,54 zł brutto.


Gdynia 7.09.2007