Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/17/2007

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Gdynia Sp. z o. o.

81-311 Gdynia,   ul. Witomińska 29

tel:  058/ 668-73-11   fax: 058/ 620-32-66

 

Wynik postępowania nr: ZP/17/2007

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI, KTÓRA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 60.000,00 EURO NA:

 

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

Cpv 241, 367

 

       Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień PEWIK  GDYNIA Sp. z o.o.          

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

 

w Pakiecie nr I -        MERCK  sp. z o.o.

02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 178

na kwotę brutto: 21.477,93 zł

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem zł 93/100).

w Pakiecie nr II-        Przedsiębiorstwo Handlowe „VINC”

                                   Andrzej Jurkiewicz

81-581 Gdynia, ul. Nowodworcowa 11/1

na kwotę brutto: 14.462,49 zł

(słownie: czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa zł 49/100).

w Pakiecie nr III -     LGC Promochem Sp. z o.o.

Dziekanów Leśny

05-092 Łomianki, ul. M. Konopnickiej

na kwotę brutto: 14.376,50 zł

(słownie: czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć zł 50/100).

w Pakiecie nr IV -     ALCHEM Grupa Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Bolesława Chrobrego 28A

na kwotę brutto: 27.465,80 zł

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć zł 80/100).

 

 

 

Gdynia, 12.07. 2007 r.