Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/11/2007

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIADot.: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na pakiety – nr postępowania ZP/11/2007.


Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

ul. Witomińska 29

81-311 Gdynia

zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejsze oferty i podpisano umowy:


a) z firmą

                DC GRUPA COMPUTER PLUS

                ul. Łużycka 2


                81-537 Gdynia


w Pakiecie nr 1 - na kwotę brutto: 104.282,71 zł

(słownie: sto cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote +71/100),

w Pakiecie nr 2 - na kwotę brutto: 21.169,68 zł

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych +68/100),

w Pakiecie nr 3 - na kwotę brutto: 29.218,57 zł

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych +57/100),

w Pakiecie nr 5 - na kwotę brutto: 23.943,85 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote +85/100),

w Pakiecie nr 6 - na kwotę brutto: 43.852,27 zł

(słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote +27/100);


b) z firmą

                    DKS Sp. z o.o.

    ul. Trakt Św. Wojciecha 29

    80-044 Gdańsk

w Pakiecie nr 4 - na kwotę brutto: 26.718,00 zł

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście złotych +00/100).Gdynia, 24 maja 2007 r.