Inwestycje na oczyszczalni dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej

W ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0023/17 kontynuowane są prace związane z  Modernizacją ciągu przeróbki osadów GOŚ „Dębogórze”. Zakres prac obejmuje m.in.:

– budowę nowych komór fermentacyjnych – ZKF (3 szt.) w celu poprawy stopnia stabilizacji osadów powstających w procesach oczyszczania ścieków, zwiększenia produkcji biogazu, a co za tym idzie – wzrostu produkcji energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z biogazu, poprawy bilansu energetycznego oczyszczalni oraz zmniejszenia uciążliwości zapachowej;

 

– budowę podczyszczalni wód poosadowych w celu zabezpieczenia procesów biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych przed podwyższonymi ładunkami zanieczyszczeń – głównie azotu w odciekach pochodzących z pogłębionych procesów stabilizacji osadów (z możliwością przyszłościowej rozbudowy o odzysk fosforu); działanie to ma niebagatelne znaczenie dla spełnienia zapisów dyrektywy UE, której celem jest dalsze ograniczenie dopływów związków azotu do wód Morza Bałtyckiego;

 

– budowę/modernizację obiektów i urządzeń towarzyszących m.in.: pompowni tłuszczu, stacji odsiarczania biogazu;

 

– budowę i przebudowę sieci i obiektów powiązanych technologicznie;

 

– likwidację obiektów wyłączonych z eksploatacji wraz z instalacjami zewnętrznymi.

 

 

W listopadzie Wykonawca przystąpił do prac rozruchowych składający się z poszczególnych etapów:

 

– prób przedrozruchowych – które obejmowały przygotowanie do uruchomienia urządzeń
i instalacji i przeprowadzenie odpowiednich zabiegów technicznych (kontrola, regulacja, smarowanie, wykonanie instrukcji dla potrzeb prób) oraz sprawdzenie działania wszystkich elementów zasilania, sterowania i sygnalizacji;

 

– prób rozruchowych w tym:

 

– mechanicznych – które obejmują przeprowadzenie prób ruchu maszyn, urządzeń i instalacji bez obciążenia, pod kątem sprawdzenia ich działania,

 

– hydraulicznych – które obejmują ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod obciążeniem czynnika obojętnego (woda, powietrze) z kontrolą ich pracy w warunkach statycznych i/lub dynamicznych,

 

– technologicznych – które obejmują ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod obciążeniem czynnikiem docelowym (ścieki, osad itp.) z kontrolą ich pracy w warunkach dynamicznych ze sprawdzeniem prawidłowości zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz osiągnięciem gwarantowanych efektów technologicznych.

 

Aktualnie na budowie wykonywane są prace elewacyjne i dociepleniowe nowych komór fermentacyjnych (ZKF). Równolegle trwa przepompowywanie osadu z istniejących starych komór fermentacyjnych do nowej komory ZKF ob. 204/3. W dniu 15.12.2022 r. zostały pomyślnie zakończone próby szczelności (wodna i gazowa) drugiego z trzech zbiorników ZKF tj. obiektu 204/1. Kontynuowane są prace na ostatnim zbiorniku tj.  ob. 204/2 przygotowujące zbiornik do próby końcowej tj. próby szczelności.

 

Na budowie Wykonawca równolegle prowadzi prace rozbiórkowe obiektów przewidzianych do likwidacji. Trwają prace rozbiórkowe fundamentów ob. 209/A, B, C po strych zbiornikach buforowych osadu przefermentowanego.

 

 

 

Ponadto, w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0023/17 zakończono  realizację:

 • kontraktu pn.: ”Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej”. Umowa nr ZP/33/POIS-0023/2020 obejmowała zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni Dębogórze.

 

Wykonano:

 • Wielobranżową dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę,
 • Dostawę i montaż konstrukcji nośnej instalacji fotowoltaicznej,
 • Dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 375 W, w ilości 1.120 szt. wraz z optymalizatorami;
 • Dostawę i montaż 7 szt. inwerterów
 • WLZ do rozdzielni głównej budynku
 • Instalację uziemiającą
 • Instalację odgromową
 • Oświetlenie terenu instalacji i przystosowano do współpracy z systemami monitoringu
  wizyjnego
 • Układ rozliczeniowo-pomiarowy i przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zgodnie
  z warunkami przyłączenia
 • Rozruch całości instalacji fotowoltaicznej po podłączeniu do sieci dystrybucyjnej.

 

Wartość zdania brutto to 2,3 mln zł. Moc całkowita wybudowanej elektrowni fotowoltaicznej wynosi 420 kWp.

 

 • Zadania pn.: „Nasadzenia drzew i krzewów na terenie oczyszczalni ścieków Dębogórze w gminie Kosakowo” o wartości brutto 1,2 mln zł. Celem różnorodnych nasadzeń jest ograniczenie oddziaływania uciążliwych zapachów wytwarzanych na oczyszczalni ścieków na środowisko.