Komunikat dla mieszkańców Orla!

Uprzejmie informujemy, że dobiega końca inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w Orlu (Bolszewo, Góra, Orle – etap I, II, II) – aktualnie prowadzone są prace odbiorowe i rozruchowe.

Zrealizowany Kontrakt ZP/01/POIS/2019 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orlu”  współfinansowany jest ze środków UE w ramach Funduszu Spójności tj.: Projektu nr POIS.02.03.00-00-0018/16 pn.: „Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA”

O możliwości przyłączenia się mieszkańców powyższych miejscowości do nowo wybudowanej sieci poinformujemy niezwłocznie po uzyskaniu zgody na użytkowanie z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie.

Aby podłączyć się do  sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się w sąsiedztwie nieruchomości należy w pierwszej kolejności złożyć w PEWIK wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci (druk ZOT-D-03)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.pewik.gdynia.pl i udzielane są telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta  tel. (58) 66 87 311.

Po uzyskaniu warunków przyłączenia będzie możliwa budowa przyłącza.

Przed  włączeniem przyłącza do sieci należy jeszcze złożyć w PEWIK wniosek druk TN-D-09-bZlecenie kontroli przyłączenia nieruchomości do sieci, również dostępny na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Po odbiorze należy dokonać formalności związanych z podpisaniem umowy na odbiór ścieków.

Całość korespondencji dot. podłączenia nieruchomości do sieci można prowadzić elektronicznie lub pocztą.

Jednocześnie informujemy, że osoby które podłączą się w terminie do 6 miesięcy po oddaniu sieci kanalizacyjnej do użytku oraz złożą w tym czasie stosowny wniosek do Urzędu Gminy, mogą uzyskać dofinansowanie na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Wejherowo nr XLIII/527/2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.