Gmina Kosakowo – komunikat

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Kosakowo!

Nawiązując do naszego komunikatu z 16 czerwca br. informującego o zakresie rzeczowym kolejnego etapu modernizacji Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”, mającej na celu dalsze, znaczące zmniejszenie uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, zmuszeni jesteśmy do ponownego zabrania głosu w tej sprawie.

Lokalne stowarzyszenie organizuje w dniu dzisiejszym tzw. protest mieszkańców przeciwko budowie biogazowni i spalarni odpadów na terenie gminy.

Tekst zawiadomienia o proteście zawiera wiele przekłamań, półprawd i niczym nie popartych sugestii wskazujących na PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., jako cel ataku niektórych członków stowarzyszenia.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, szkodzi nie tylko zamierzeniom inwestycyjnym Spółki, lecz także hamuje nasze działania proekologiczne!

Przypominamy więc, że w 2009 roku zakończono dużą, kosztowną modernizację obiektów tzw. ciągu oczyszczania ścieków. Uzyskano wysoki stopień oczyszczania ścieków, co zapewniło, między innymi, możliwość turystycznego wykorzystania plaż i kąpieliska w rejonie Mechelinek. Zrealizowano również hermetyzację najbardziej uciążliwych obiektów wraz z oczyszczaniem pochodzących z nich lotnych substancji.

Obecnie, naszym zamiarem jest dokończenie modernizacji oczyszczalni w zakresie głównie tzw. ciągu technologicznego przeróbki osadów ściekowych, a także hermetyzacji pozostałych uciążliwych obiektów, w tym zmieniony system składowania popiołów, co winno wyraźnie zmniejszyć uciążliwość oczyszczalni dla otoczenia.

Dla jasności sprawy podajemy, że ciąg gospodarki osadowej, w tym komory fermentacyjne, istnieje od dwudziestu kilku lat. Składają się na niego obiekty zapewniające prowadzenie następujących procesów obróbki osadów pochodzących ze ścieków z terenu całej zlewni oczyszczalni: zagęszczanie osadów, fermentacja osadów, odwadnianie osadów, suszenie osadów, spalanie osadów i składowanie popiołu. Spalarnia osadów ściekowych funkcjonuje od roku 1998 spełniając wszystkie ostre wymogi określone prawem i pozwoleniem zintegrowanym.

Uprzejmie informujemy, że nasza oczyszczalnia:

  • zajmuje się kompleksowo tylko i wyłącznie oczyszczaniem ścieków komunalnych pochodzących z własnego systemu kanalizacyjnego wraz z przeróbką i spalaniem osadów ściekowych oraz składowaniem popiołu,
  • ściśle przestrzega wymogów wynikających z obowiązującego prawa i posiadanych, ważnych pozwoleń, w tym na składowanie popiołu,
  • podlega systematycznym kontrolom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku,
  • przeprowadza systematycznie badania jakości wody, gruntu i powietrza w rejonie oczyszczalni, a także jakości wody w rejonie wylotu oczyszczonych ścieków, która nie wykazuje przekroczeń norm,
  • spełnia najostrzejsze wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych oraz oddziaływania na środowisko,
  • funkcjonować będzie nadal w zgodzie z przepisami i naszym motto „Żyjemy w harmonii ze środowiskiem”, spełniając swoją społeczną misję.

Czujemy się w obowiązku powiadomić Państwa o bieżącej sytuacji, poszerzając wiedzę o informacje z wiarygodnych źródeł, a także zachęcić do zadawania pytań na naszym internetowym forum informacyjno-dyskusyjnym: www.pewik.gdynia.pl, w zakładce „Oczyszczalnia ścieków”.

 

Zarząd
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
07.07.2016